Logo powiatu grajewskiego
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.starostwograjewo.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają napisów i tłumaczenia na język migowy. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie powyższej ustawy.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie można posługiwać się standardowymi klawiszami umożliwiającymi nawigację na stronie za pomocą klawiatury jak np. klawisze TAB, ESC, ENTER. , nie zastosowano specjalnych skrótów klawiaturowych dotyczących WCAG 2.1

Udogodnienia:

 • Film informacyjny w polskim języku migowym wraz z opisem o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Grajewie
 • Informacja o urzędzie w języku łatwym do czytania ETR (Easy to Read)
 • Zmiana wielkości czcionki na stronie internetowej.
 • Strona posiada wersję o dużym kontraście.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (TAB, Shift+TAB, Enter).

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-01-30.

Zespół Koordynatorów do spraw dostępności:
Tomasz Olszewski - Przewodniczący Zespołu
Marek Chyliński - Członek
Elżbieta Szarnecka - Członek
Maria Styczyńska- Członek
Agnieszka Sylwia Kozikowska - Członek
Tomasz Konrad Lamirowski - Członek 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do badania wybrano następujące podstrony portalu http://www.starostwograjewo.pl do badania:

 • strona startowa,strona logowania,
 • mapa strony,
 • strona z informacjami kontaktowymi,
 • strona zawierająca formularz kontaktowy,
 • podstrona menu,
 • dokumenty do pobrania,
 • podstrona z wynikami wyszukiwania,
 • podstrona z deklaracją dostępności,

Każdy element był badany w następujący sposób:

 • pytanie,
 • lista możliwych odpowiedzi - z dokładnym opisem kiedy, której z nich udzielić,
  • negatywna – oznacza niezgodność z WCAG 2.1,
  • pozytywna – oznacza zgodność z WCAG 2.1,
  • nie dotyczy – oznacza brak elementu do oceny,
 • kryteriów WCAG 2.1, z których wynika pytanie,

Na każdej z badanych stron wykonano czynności i zadania, w celu weryfikacji wytycznej WCAG 2.1 .

 • badanie strony http://www.starostwograjewo.pl/ wykonano w oparciu o następujące czynności:
 • badanie kluczowych stron WWW narzędziami do walidacji oraz analizy i pomiaru dostępności WAVE Validator
 • badanie kluczowych stron WWW pod kątem wytycznych będących załącznikiem do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Olszewski, tolszewski@starostwograjewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 273 84 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Grajewie zlokalizowany jest w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 B.

Opis dostępności wejścia do budynku Starostwa Powiatowego:

Wjazd na parking Starostwa Powiatowego znajduje się  od strony ul. Popiełuszki, na parkingu zlokalizowane są  dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne bezprogowe,  bezpośrednio z chodnika posesji, następnie prowadzą schody z pięcioma stopniami do korytarza  parteru i klatki schodowej umożliwiającej ciąg komunikacyjny na piętro i poddasze. Przed wejściem do budynku zainstalowano system wzywania pomocy, który  ułatwia dostęp do budynku każdemu, kto ma trudności w samodzielnym poruszaniu się. Na drzwiach wejściowych znajdują się tabliczki informacyjne w alfabecie Braille'a. Budynek Starostwa Powiatowego to jeden segment o czterech kondygnacjach, jeden podziemnej i trzech naziemnych – parter, piętro i poddasze. Wejście główne dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię pokrytą blachą antypoślizgową, bezpośrednio z chodnika posesji do korytarza parteru. Na parterze po lewej stronie od wejścia zlokalizowana jest łazienka dostosowana  do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności w budynku Starostwa Powiatowego do pomieszczeń, korytarzy i schodów:

 • przy obu wejściach do budynku zainstalowano system wzywania pomocy
 • na parterze budynku usytuowano udźwiękowiony plan tyflograficzny, który informuje o dostosowaniu budynku i jego otoczenia
  oraz co znajduje się na poszczególnych kondygnacjach budynku.
 • na każdej kondygnacji budynku znajduje się plan tyflograficzny zapewniający informację na temat rozkładu pomieszczeń na danej kondygnacji budynku.
 • na drzwiach pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne w alfabecie Braille'a
 • na poręczach schodów i pochylni znajdują się nakładki w alfabetecie Braille'a
 • w ciągach komunikacyjnych znajdują się pola uwagi w kontrastowych kolorach
 • na schodach znajdują się nakładki antypoślizgowe 
 • przenośne pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących znajduja się  w Kasie oraz Wydziale Geodezji i Kartografii.
 • przenośne lupy elektroniczne do pomocy w czytaniu osobom słabowidzącym dostępne są w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, Wydziale Geodezji i Kartografii, Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym.

Komunikacja z poziomu parteru na kolejne kondygnacje klatkami schodowymi, brak windy oraz platformy przyschodowej. Łazienki oraz pomieszczenia znajdujące się na piętrze i poddaszu budynku Starostwa nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848