Nieodpłatna Pomoc Prawna

INFORMACJA

Starosta Grajewski uprzejmie informuje, iż od dnia 01 czerwca 2021 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana obywatelom w formie stacjonarnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz.294), na terenie powiatu grajewskiego uruchomiono 2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tj.:

 1. Punkt w Grajewie zlokalizowany w  budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 74 C obsługiwany przez prawników wyłonionych przez Okręgowe Rady Adwokatów i Radców Prawnych, czynny od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00-12.00
 2. Punkt mobilny (po jednym dniu w tygodniu na terenie każdej gminy za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy); obsługują prawnicy wyłonieni przez Fundację Promocji, Mediacji i Edukacji Prawnej „LEX NOSTRA” z siedzibą w Warszawie:
 • poniedziałek, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie, Plac 500-lecia 14,  19-213  Radziłów, w godzinach 8.00 - 12.00,
 • wtorek, w budynku Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,  ul. Szczuki 1, 19-230  Szczuczyn, w godzinach 8.00 - 12.00,
 • środa, w  budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie gm. Grajewo,   ul. Szkolna 1, w godzinach 10.00 - 14.00,
 • czwartek, w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w godzinach 8.00 - 12.00,
 • piątek, w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, ul. Piaskowa 13, 19-222 Wąsosz,  w godzinach 8.00 - 12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - art 4 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r., poz.294), na terenie powiatu grajewskiego uruchomiono 2 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej tj.:

 1. Punkt w Grajewie zlokalizowany w  budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 74 C obsługiwany przez prawników wyłonionych przez Okręgowe Rady Adwokatów i Radców Prawnych, czynny od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach poniedziałek 11.30-15.30, wtorek-piątek 8.00-12.00
 2. Punkt mobilny (po jednym dniu w tygodniu na terenie każdej gminy za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy); obsługują prawnicy wyłonieni przez Fundację Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie:
 • poniedziałek, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie, Plac 500-lecia 14, 19-213  Radziłów, w godzinach 8.00 - 12.00,
 • wtorek, w budynku Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,  ul. Szczuki 1, 19-230  Szczuczyn, w godzinach 8.00 - 12.00,
 • środa, w  budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie gm. Grajewo, ul. Szkolna 1, w godzinach 10.00 - 14.00,
 • czwartek, w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w godzinach 8.00 - 12.00,
 • piątek, w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, ul. Piaskowa 13, 19-222 Wąsosz,  w godzinach 8.00 - 12.00.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuja osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej - art 4 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Nieodpłatna mediacja  świadczona jest tylko w czwartki (poza dniami wolnymi od pracy) w godz. 8:00-10:00 w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 86 273 84 60;  e-mailem: npp@starostwograjewo.pl , ON-LINE pod linkiem lub w formie papierowej drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6 B; 19-200 Grajewo.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o których mowa w art. 8 ust.8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się zasobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa staroście, w formie papierowej lub elektronicznej:

- pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- wskazuje okoliczności to uzasadniające oraz dostępne środki porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

ZAKRES UDZIELANEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku
  z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
  w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w woj. podlaskim prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie grajewskim

Karta informacyjna poradnictwa

Dodana: 13 marzec 2019 09:39

Zmodyfikowana: 2 czerwiec 2021 10:25