Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach – Lider projektu w partnerstwie z miastem Suwałki, powiatem suwalskim, powiatem sejneńskim, miastem Grajewo, powiatem grajewskim oraz powiatem monieckim rozpoczęła realizację  projektu zintegrowanego pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki.

 

Ogólna wartość projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 wynosi  11 829 015,00 zł.

 

Celem głównym projektu, jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji przez mieszkańców subregionu suwalskiego tj. miasta Suwałki, powiatu suwalskiego, powiatu sejneńskiego, powiatu augustowskiego, miasta Grajewo, powiatu grajewskiego oraz powiatu monieckiego, poprzez ich udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie od 01.06.2020r. do 30.11.2022 r.


Grupę docelową projektu, stanowi co najmniej 1039 osób dorosłych (582K, 457M), z poniższych grup:

 • osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 r.ż.,
 • osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby starsze będą stanowiły co najmniej 80% osób objętych wsparciem, w tym:
 • 70% to osoby w wieku 25 lat i więcej
 • 80% to osoby w wieku 50 lat i więcej i/lub o niskich kwalifikacjach
 • 20% to osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

 

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • „Bon na szkolenie”:
 • szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK),
 • szkolenia rozwijające kompetencje językowe,
 • kursy Kompetencji Ogólnych,
 • studia podyplomowe,
 • szkolenia i kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnianie wiedzy nieuwzględnione
  w ww. formach.

Kwota dofinansowania udzielona jednemu uczestnikowi projektu w trakcie trwania całego okresu realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 9 tys. zł.


Bon na szkolenie pokrywa 85% kosztu udziału uczestnika np. w szkoleniu, kursie. Jednocześnie Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% wartości bonu.

Projekt skierowany jest zarówno do osób bezrobotnych jak i pracujących w szczególności o niskich kwalifikacjach zawodowych (tj. z wykształceniem nie wyższym niż średnie), osób 50+ oraz osób zamieszkujących obszary wiejskie. Planowana liczba uczestników do zrekrutowania przypadająca na Powiat grajewski w ramach działania 3.2.1, to 88 osób.

Rekrutacja będzie prowadzona poprzez stronę internetową lub elektronicznie w Centrach Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, które utworzone zostaną w poszczególnych powiatach.

 

 

W związku z  realizacją projektu p.n: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.2 Kształtowanie
i rozwój kompetencji kadr regionu Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 05.10.2020 r. na świadczenie usługi indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, w dniu 03.11.2020r. do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę „Centrum Biznesu i Promocji Kadr” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ostrowiec Świętokrzyski ul. Osiedle Słoneczne 14.

W dniu 25.11.2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu, na kwotę 32 736,00 zł brutto (słownie złotych brutto: trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć 00/100). Cena brutto za 1 godzinę usługi doradczej wynosi 62,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sześćdziesiąt dwa 00/100).

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” rozpocznie się dnia 22 marca 2021 r. o godz. 8.00:

W ramach Poddziałania 3.2.1. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego”.

Limit wniosków:  300

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 000 zł/os.

           

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji zostaną podane na stronie internetowej

www.bon-szkolenie.pl.

Dodana: 22 wrzesień 2020 12:41

Zmodyfikowana: 9 marzec 2021 08:05