,,Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie”

 

W dniu 07 czerwca 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiegoa Powiatem Grajewskim, jako beneficjentem została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu  pt.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Działania 5.3. Efektywność energetycznaw sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania5.3.1.Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne..

Czytaj....

 

W dniu 04 lipca 2016 r. Powiat Grajewski podpisał umowę z Firmą Handlowo Usługową ,,Mag – Bud” Piotr Lipski, mającą siedzibę przy ul. Nowo Osiedle 11 w Grajewie, na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania p.n.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie”. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego. Wartość podpisanej umowy wynosi 1 548 405,26 zł. Roboty sanitarne wykonuje Podwykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych Andrzej Wietocha Wiązownica 9, 19-213 Radziłów. Planowany termin zakończenia robót budowlanych został przewidziany na dzień 10 października 2016 r.

Projekt zakłada głęboką kompleksową termomodernizację budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie. Wykonawca rozpoczął prace termomodernizacyjne
w budynku internatu. Na placu budowy trwają intensywne prace.

 

Czytaj...

31 października 2016 r. dokonano  odbioru robót  budowlanych wykonanych w związku z realizacją projektu nr WND-RPPD.05.03.01-20-0011/15 pt.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie”, realizowanego zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0011/15-00 z dnia 07 czerwca 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Czytaj...

 

Dodana: 25 lipiec 2016 13:48

Zmodyfikowana: 28 listopad 2016 09:01