Wersja do druku

27 lipca 2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania drogowego z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” p.n.:

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Wypychy - Dusze”

mająca na celu:

skrócenie czasu przejazdu odcinkiem drogi powiatowej nr 1835B, poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi, w tym głównie mieszkańców wsi Wypychy i Dusze oraz ułatwienie dostępu do drogi wyższej kategorii, tj. drogi wojewódzkiej nr 668

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powiat Grajewski  informuje, iż w dniu 27 lipca 2016 r. została podpisana  umowa o przyznaniu pomocy  Nr 00023-65151-UM1000189/16 pomiędzy Powiatem Grajewskim  z siedzibą w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, a Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego1, 15-888 Białystok na realizację operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Wypychy - Dusze”.  W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: skrócenie czasu przejazdu odcinkiem drogi powiatowej nr 1835B, poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi, w tym głównie mieszkańców wsi Wypychy i Dusze oraz ułatwienie dostępu do drogi wyższej kategorii, tj. drogi wojewódzkiej nr 668.

W wyniku realizacji operacji, zakłada się osiągnięcie następujących wskaźników ( w km):

1)budowę drogi na długości 2,12 km.

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiecie grajewskimi, gminie Radziłów, miejscowości: Wypychy, Dusze.

Wartość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji wynosi 632 307,00 zł  (słownie złotych: sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta siedem  00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wartość całkowita operacji: 993 725,19 (słownie złotych: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć  19/100).