Wersja do druku

27 lipca 2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania drogowego z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie .

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” p.n.:

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”

mająca na celu:

skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawę komfortu życia mieszkańców miejscowości Wierzbowo i Boczki Świdrowo poprzez ,,Rozbudowę drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo” o długości 3,32 km

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powiat Grajewski  informuje, iż w dniu 27 lipca 2016 r. została podpisana  umowa o przyznaniu pomocy  Nr 00007-65151-UM1000198/16 pomiędzy Powiatem Grajewskim  z siedzibą w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, a Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego1, 15-888 Białystok na realizację operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”.  W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawa komfortu życia mieszkańców miejscowości Wierzbowo i Boczki Świdrowo poprzez ,,Rozbudowę drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo” o długości 3,32 km.

 W wyniku realizacji operacji, zakłada się osiągnięcie następujących wskaźników (w km):

1) budowę drogi na długości 3,32 km.

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiecie grajewskimi, gminie Grajewo, miejscowości: Wierzbowo, Boczki Świdrowo.

Wartość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji wynosi 1  754 891,00 zł  (słownie złotych: jeden milion  siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wartość całkowita operacji:  2 757 962,19 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćset sześćdziesiąt dwa 19/100).