27 lipca 2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania drogowego z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” p.n.:

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”

mająca na celu:

skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawę komfortu życia mieszkańców miejscowości Biebrza poprzez  rozbudowę drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powiat Grajewski  informuje, iż w dniu 27 lipca 2016 r. została podpisana  umowa o przyznaniu pomocy  Nr 00085-65151-UM1000196/16 pomiędzy Powiatem Grajewskim  z siedzibą w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, a Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego1, 15-888 Białystok na realizację operacji p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”.  W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: skrócenie czasu dojazdu do drogi krajowej nr 61 oraz poprawa komfortu życia mieszkańców miejscowości Biebrza poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza.

 W wyniku realizacji operacji,  zakłada się  osiągnięcie następujących wskaźników ( w km):

1) budowę drogi na długości 1,1 km.

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie podlaskim, powiecie grajewskimi, gminie Rajgród, miejscowości Biebrza.

Wartość przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji wynosi 578 330,00 zł  (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wartość całkowita operacji: 908 895,57 ( słownie złotych: dziewięćset osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć 57 /100).

                                                                       

Dodana: 27 lipiec 2016 17:56

Zmodyfikowana: 27 lipiec 2016 18:28