Program współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015

 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
  z późn. zm.),

 2. o samorządzie powiatowym – należy przez to rozumieć zarówno organy samorządowe jak i jednostki organizacyjne powiatu grajewskiego, realizujące określone zadania publiczne, należące do zadań powiatu, w tym Starostwo Powiatowe w Grajewie,

 3. Powiecie - rozumie się przez to Powiat Grajewski,

 4. Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Grajewskiego,

 5. Radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu Grajewskiego,

 6. o organizacjach pozarządowych i innych podmiotach – należy przez to rozumieć organizacje i podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy, prowadzące na obszarze powiatu grajewskiego działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy,

 7. uczestnikach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,

 8. dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126, 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

 9. konkursie - rozumie się przez to konkurs ofert, o którym mowa w art. 11
  ust. 2 ustawy.

 10. o sferze zadań publicznych – należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ustawy,

 11. o zadaniach powiatu – należy przez to rozumieć zadania publiczne, należące do zakresu działania powiatu według ustawy o samorządzie powiatowym.


 

§ 2. 1. Program został utworzony przy współpracy organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Grajewskiego.

2. W dniach 16.11.2012 r. – 27.11.2012 r. zgodnie z art. 5a ustawy zostały przeprowadzone konsultacje z uczestnikami Programu. W dniu 28.11.2012 r. odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne. Informacja o ich wynikach została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie.

 

§ 3. 1. Celem głównym Programu współpracy jest kształtowanie i wzmocnienie współpracy między powiatem a organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz prowadzenie przez Powiat działalności w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, we współpracy z uczestnikami Programu prowadzącymi - odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu - działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu.

2. Cele szczegółowe obejmują:

 1. określenie zasad, obszarów, form współpracy,

 2. budowanie trwałego partnerstwa między administracją publiczną
  i organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Współpraca Powiatu z uczestnikami Programu odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności podejmowanych działań.

§ 5. 1. Obszar współpracy Powiatu z uczestnikami Programu obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Za priorytetowe zadania Powiatu w ramach Programu do realizacji na lata 2013 - 2015 we współpracy z uczestnikami Programu przyjmuje się:

1) w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych:

 1. pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,

 2. wspieranie systemu pieczy zastępczej,

 3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

d) działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych,
chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a także ich rodzin.

2) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

 1. wspieranie i promocja szkół oraz placówek oświatowych,

 2. działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

 3. wspieranie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o chorobach psychicznych i niepełnosprawności intelektualnej oraz integracja osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie,

 4. upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu,

 5. propagowanie i promowanie programów realizowanych przez powiat i administrację rządową, dotycząca różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

3) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

 1. upowszechnianie i rozwijanie lokalnych inicjatyw kulturalnych; ochronę dóbr kultury, dziedzictwa kulturowego, tradycji ludowych, popularyzację lokalnego folkloru; promowanie miejscowych środowisk twórczych,

 2. wspieranie rozwoju amatorskiego życia artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego,

 3. współorganizacja imprez kulturalno – rozrywkowych w formie koncertów, festiwali i festynów obejmujących zasięgiem obszar powiatu grajewskiego.

 

4) w zakresie kultury fizycznej i sportu:

a) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych umożliwiających mieszkańcom Powiatu Grajewskiego, zwłaszcza dzieciom i młodzieży realizację potrzeb w zakresie aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia oraz wychowania poprzez sport,

b) aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie
i niepełnosprawnych intelektualnie do uczestnictwa w życiu sportowym.

5) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:

 1. wspieranie działań mających na celu profilaktykę bezrobocia i promowania aktywnych postaw na rynku pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

 2. opracowanie i wdrażanie metod wsparcia osób pozostających bez pracy,
  ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i członków ich rodzin,

 3. przełamywanie barier i stereotypów myślenia wśród potencjalnych pracodawców rekrutujących i zatrudniających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne,

 4. wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi,

 5. wspieranie rozwoju zawodowego zarówno pracodawcy jak i pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych,

 6. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób pozostających bez pracy.

6) w zakresie ochrony środowiska:

 1. propagowanie i promocja na terenie Powiatu działań służących ocenie
  i ochronie środowiska, w tym również w zakresie edukacji ekologicznej (konkursy, szkolenia i inne działania edukacyjne),

 2. działalność promocyjna, informacyjna, poligraficzna i inna.

7) w zakresie turystyki:

 1. promocja turystyczna wśród mieszkańców Powiatu poprzez wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych i organizację imprez turystycznych,

 2. wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej oraz usług turystycznych,

 3. inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.

8) w zakresie rozwoju obszarów wiejskich:

 1. organizacja i współorganizacja imprez o tematyce rolniczej,

 2. działalność promocyjna, informacyjna, poligraficzna i inna.


 

§ 6. Rada uznaje, iż realizacja zadań ze sfery zadań publicznych, określonych w § 5
o charakterze ponadgminnym może być dokonywana w ramach współpracy Powiatu
z uczestnikami Programu, którzy w związku z tym będą mogli ubiegać się o pomoc,
w tym również finansową, na ich realizację z budżetu Powiatu.

§ 7. 1. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może mieć charakter finansowy jak i pozafinansowy.

2. Współpraca Powiatu z uczestnikami Programu może przyjmować następujące formy:

 1. zlecania uczestnikom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

b) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

c) konsultowania z uczestnikami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

d) tworzenia Zespołu Inicjatywno – Doradczo - Konsultacyjnego,

e) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych
w ustawie,

f) zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

3. Powiat może udzielać uczestnikom Programu pomocy, w szczególności poprzez:

a) publikowanie ważnych informacji na swojej stronie internetowej z zakresu dotyczącego podejmowanych działań własnych, jak i uczestników Programu oraz promocję działalności organizacji pozarządowych,

b) informowanie uczestników Programu o planowanych sesjach Rady oraz
o posiedzeniach komisji Rady, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień związanych z profilem działalności uczestników Programu oraz umożliwienie udziału ich przedstawicieli w posiedzeniach komisji Rady,

c) udostępnianie projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych
z przedmiotem działalności uczestników Programu,

d) informowania o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,

e) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych niż budżet Powiatu źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

f) zapewniania udziału przedstawicieli uczestników Programu, odpowiednio
do zakresu ich działania, w powoływanych radach, zespołach, komisjach opiniodawczych, w szczególności - opracowujących Program współpracy
na rok następny,

g) udzielanie organizacjom wsparcia pozafinansowego np. poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu czy udostępnianie sali konferencyjnej w budynku Starostwa na doraźne potrzeby organizacji,


 

3. Pomoc, o której mowa w ust. 2 powinna być kierowana do uczestników Programu, którzy wyrażą wolę jej otrzymywania. Uczestnicy Programu powinni złożyć w tym celu Zarządowi pisemne oświadczenie, zaznaczając obszary oczekiwanej pomocy. Innym uczestnikom Programu pomoc, o której mowa w ust. 2 będzie udzielana
w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Powiatu.

§ 8. 1. Zarząd ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych, według priorytetów przyjętych do realizacji w latach 2013 - 2015.

2. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Zarząd otwartych konkursów ofert.

3. Komisje konkursowe powoływane są przez Zarząd w drodze uchwały, odrębnie dla każdego ogłoszonego konkursu ofert.

4. Komisja konkursowa składa się z:

a) przedstawiciela Zarządu Powiatu Grajewskiego,

b) nie więcej niż 3 przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Grajewie,

c) nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie,

d) komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.

5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

6. Komisja konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym, merytorycznym
i finansowym w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o konkursie.

7. Komisja konkursowa sporządza zbiorczą kartę oceny merytorycznej, w której wpisuje liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.

8. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół, w którym zamieszcza listę ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji, a następnie przekazuje Zarządowi. Protokół podpisuje przewodniczący komisji.

9. Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Zarząd decyzji w formie uchwały
o dofinansowaniu zgłoszonych zadań.

10. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji wskazany w uchwale o powołaniu komisji konkursowej.

11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu współpracy określi uchwała budżetowa na każdy kolejny rok budżetowy.

§ 9. 1. Ustala się mierniki oceny realizacji Programu

2. Miernikami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności informacje dotyczące:

 1. liczby organizacji pozarządowych, które podjęły się realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności,

 2. wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu na realizację zadań publicznych,

 3. liczby adresatów poszczególnych zadań publicznych,

 4. liczby umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych,

 5. liczby form współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym, ze szczególnym uwzględnieniem działań, których członkami są przedstawiciele organizacji pozarządowych.

§ 10. Sprawozdanie z realizacji Programu z każdego roku Zarząd przedłoży Radzie nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku, po uprzednim zebraniu informacji od naczelników wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 11. Niniejszy program współpracy będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.


 

 

 

Dodana: 19 listopad 2012 14:54

Zmodyfikowana: 19 listopad 2012 14:54