Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe „Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej” organizowane wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Dokumenty na obecną edycję 2016/17 można składać do 20 września br.

Cele studiów

Głównym celem studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej,

jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli, posiadających umiejętności wykorzystania specjalistycznej wiedzy z zakresu współczesnych metod, sposobów i zasad zarządzania kryzysowego, specyficznych w pracy administracji publicznej oraz służb publicznych. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę dotyczącą sytuacji kryzysowych w kontekście ideologicznym, kulturowym, socjologicznym i psychologicznym, jak również kwestii prawnych i innych dotyczących sytuacji kryzysowych, szczególnie w zakresie podejmowania i koordynowania:

 • działań prewencyjnych w okresie przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym;
 • działań ratowniczych realizowanych w czasie trwania kryzysu;
 • działań likwidujących skutki kryzysu w czasie odbudowy sytuacji pierwotnej.

Celami szczegółowymi podyplomowych studiów jest umożliwienie rozwoju:

 • kompetencji przywódczych i dowódczych oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie zadań realizowanych przez siły i środki uczestniczące w całym procesie zarządzania kryzysowego;
 • umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych, uwzględniających różnorodność uczestniczących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i innych sił biorących udział w działaniach;
 • umiejętności kierowania zespołami ludzkimi i wyzwalanie w tych zespołach interaktywnych działań;
 • sprawnej identyfikacji zagrożenia i reakcji na nie w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania.

Zarówno cel główny jak i cele szczegółowe uwzględniają problematykę studiów w świetle regulacji Unii Europejskiej.

Dla kogo studia?

Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych, pracujący (lub zamierzający podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego. Szczególnym adresatem studiów jest szeroko rozumiana kadra kierownicza administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz jednostek organizacyjnych PSP na różnych poziomach jej zorganizowania i funkcjonowania. Adresatami studiów są również funkcjonariusze innych służb mundurowych, w tym Policji, Straży Granicznej, wojska itp.

Studia kierowane są ponadto do kadry kierowniczej cywilnych zakładów pracy oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

Organizacja studiów

 1. Studia organizują i prowadzą Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (jednostka wiodąca) oraz Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

(jednostka współpracująca). W ich realizacji stosowane będą nowe, zróżnicowane formy dydaktyczne, a słuchacze, oprócz uczęszczania na tradycyjne wykłady, będą brali udział w warsztatach i zajęciach kształcących umiejętności praktyczne oraz w realizacji zespołowych projektów badawczych.

 1. Forma studiów - studia niestacjonarne.
 2. Czas trwania studiów - dwa semestry.
 3. Program studiów i plan studiów ustalają organizatorzy.
 4. Warunki i tryb odbywania studiów określa Regulamin podyplomowych studiów Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej, zatwierdzony przez Rektorów SGSP i UW.
 5. Wykładowcy - program studiów realizowany jest przez posiadających bardzo duże doświadczenie pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak również wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania kryzysowego - pracowników centralnych instytucji rządowych.
 6. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia wspólnych studiów podyplomowych realizowanych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Uniwersytet Warszawski.
 7. Korzyści - absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:

o zespołach lub centrach zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli; o wojewódzkich sztabach wojskowych, jednostkach PSP i Policji (różnych szczebli); o formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym; o strukturach organizacyjnych ministerstwa właściwego dla spraw wewnętrznych i administracji oraz podległych mu instytucji.

Warunki przyjęcia na studia

Podstawowym kryterium jest ukończenie przez kandydata przynajmniej studiów

licencjackich/inżynierskich. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Komplet dokumentów należy przesyłać pocztą na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 z dopiskiem: "studia podyplomowe ZK" lub składać osobiście w Kancelarii Szkoły do dnia 20 września 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Ze względów logistycznych określa się maksymalną liczbę miejsc na 30. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń SGSP i UW zastrzegają sobie prawo odwołania studiów.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 • podanie i formularz zgłoszeniowy,
 • skierowanie przełożonego (w przypadku kierowania na studia),
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • fotografia - 1 szt. o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu tożsamości,
 • deklaracja płatności,
 • umowa o warunkach odpłatności (po zakwalifikowaniu się).

Warunki ukończenia studiów

Dwusemestralne studia kończą się egzaminem końcowym. Warunkiem dopuszczenia uczestnika studiów do tego egzaminu obecność na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w procesie kształcenia, uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i złożenie pracy końcowej, która podlega recenzji. Egzamin końcowy polega na prezentacji pracy końcowej przez słuchacza oraz odpowiedzi na zestaw pytań obejmujących program studiów. Egzamin przyjmuje komisja powołana przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Uczestnicy studiów, którzy zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wspólnych dwóch uczelni..

Opłaty

Koszt studiów wynosi 6 000,00 PLN. W przypadku jednej raty przysługuje rabat 5 %.

Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

 • I rata (lub całość) w wysokości 3 200,00 PLN
 • II rata w wysokości 2 800,00 PLN

Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi oraz wyżywienie we własnym zakresie. Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z bufetu. Oferty noclegów w pobliżu SGSP polecane przez słuchaczy:

 • Tolekhostel ul. Dembińskiego 14 a tel. 600 448 352, (22) 772 42 66
 • Dom Nauki CMKP ul. Schroegera 82, tel. (022) 834 46 22
 • AMICUS Dom Pielgrzyma ul. Hozjusza 2, tel. (022) 561 00 00
 • Hotel Pielęgniarski ul. Reymonta 8, tel. (022) 663 72 31
 • Pensjonat Elżbieta ul. Gdańska 25, tel. (022) 833 73 42
 • Hotel Meksyk ul. Marymoncka 34, tel. (022) 834 44 26
 • Hotel Ustronie ul. Dzierżoniowska 9, tel. (022) 834 35 92
 • Dom Turysty - przy Parku Młocińskim ul. Papirusów 7, tel. (022) 834 33 87
 • Hotel Legia ul. Powązkowska 59, tel. (022) 423 77 97

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 Fax: (022) 833-07-24

Kierownik studiów:

dr hab. inż. Andrzej Włodarski tel. 605 285 065 e-mail: awlodarski@sasp.edu.pi Obiekt 02, pok. 308 (II piętro)

dr hab. Piotr Wawrzyk

tel. 502 318 324

e-mail: pwawrzvk@uw.edu.pl

Obsługa administracyjna:

st. kpt. mgr inż. Ewa Sygnatowicz tel. (22)56-17-523 e-mail: esvanatowicz@sasp.edu.pl Obiekt 02, pok.112 (parter)

Kontakt dla mediów:

Agata Siekierska

Specjalista ds. promocji i marketingu SGSP tel. 22 56 17 514, kom. 693 888 384

asiekierska@sasp.edu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE OFEROWANE PRZEZ SZKOŁĘ GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego:

 1. Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania (BPP)
 2. Inżynieria Pożarowa Budynku (IPB)
 3. Ochrona przeciwpożarowa lasu (OPL)
 4. Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń (RCH)
 5.  Przeszkolenie zawodowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPF)
 6.  Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)
 7. Dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej (SPO)
 8. W zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SP02) - dla funkcjonariuszy PSP
 9. W zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SP04) - dla funkcjonariuszy PSP
 10. Zapobieganie pożarom i awariom (ZPA)

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 2. Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
 3. Logistyka w bezpieczeństwie kraju (LBK)
 4. Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej służb państwowych (MEN)
 5. Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej (ZK)

Pełną ofertę studiów podyplomowych można znaleźć na stronie: www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe.

Dodana: 22 wrzesień 2016 11:15

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2016 11:15