STAROSTA GRAJEWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 124 ust. 1 i art. 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

INFORMUJE


o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z niżej opisanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin zezwolenia w drodze decyzji na ograniczenie sposobu korzystania części niżej opisanych nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z wykonaniem remontu linii napowietrznej SN – 15 kV „Wąsosz”:
1. nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczona jako działka Nr 157/1 o powierzchni 1,2983 ha. W operacie ewidencji gruntów jako właściciel wpisana jest Stanisława Marczykowska (nie żyje).
2. nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczona jako działka Nr 144/1 o powierzchni 1,8354 ha. W operacie ewidencji gruntów jako właściciel wpisany jest Tadeusz Komosiński (nie żyje).
3. nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego 0025 Świdry - Awissa gmina Szczuczyn powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczona jako działka Nr 75 o powierzchni 0,89 ha. W operacie ewidencji gruntów jako właściciel wpisany jest Hipolit Sulewski (nie żyje).
4. nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego 0025 Świdry - Awissa gmina Szczuczyn powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczona jako działka Nr 64 o powierzchni 0,48 ha. W operacie ewidencji gruntów jako współwłaściciele wpisani są: w udziale w wysokości 1/6 części Ignacy Niebrzydowski (nie żyje), w udziale w wysokości 1/3 części Kazimierz Krzysztof Niebrzydowski (nie żyje) i w udziale w wysokości 1/6 części Stanisław Niebrzydowski (nie żyje).
5. nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczona jako działka Nr 205 o powierzchni 0,9560 ha. W operacie ewidencji gruntów jako współwłaściciel w udziale w wysokości 1/7 części wpisany jest Wacław Młynarczyk (nie żyje).
6. nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego 0015 Wąsosz gmina Wąsosz powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczona jako działka Nr 227 o powierzchni 0,0957 ha. W operacie ewidencji gruntów jako współwłaściciele wpisani są: w udziale w wysokości 1/6 części Marianna Nikonowicz (nie żyje), w udziale w wysokości 1/6 części Mieczysław Nikonowicz (nie żyje) i w udziale w wysokości 1/4 części Janina Polakowska (nie żyje).
7. nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego 0025 Świdry - Awissa gmina Szczuczyn powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczona jako działka Nr 37 o powierzchni 1,14 ha. W operacie ewidencji gruntów jako współwłaściciel w udziale w wysokości 1/2 części wpisany jest Konstanty Gryżwald (nie żyje).
Osoby, którym przysługują określone przepisami prawa rzeczowe w stosunku do w/w nieruchomości proszone są o zgłaszanie tych praw w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo pokój Nr 8-9 w godzinach 730-1530.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Grajewo, dnia 2016-12-07                                                            STAROSTA Zygmunt Kruszyński

Dodana: 8 grudzień 2016 15:20

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2016 15:20