Wersja do druku

Grajewo, dnia 2017-02-14

WG.6821.55.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Starosta Grajewski niniejszym zawiadamia, że zostaje wszczęte na żądanie Spółki pod firmą PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Kulenkę (pełnomocnictwo z dnia 11.05.2016 r.) postępowanie administracyjne w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w sprawie udzielenia zezwolenia na ograniczenie w drodze decyzji administracyjnej sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0025 Świdry-Awissa gmina Szczuczyn powiat grajewski województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 75 o powierzchni 0,89 ha, poprzez udzielenie spółce PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na zajęcie części tej nieruchomości o powierzchni około 189 m2 w celu wykonania na w/w działce prac budowlanych związanych z wykonaniem remontu linii napowietrznej SN-15KV „Wąsosz” polegających na wymianie przewodów gołych na niepełnoizolowane.

            Powyższe zezwolenie obejmuje w szczególności prawo wstępu na w/w nieruchomość w celu wykonania prac budowlanych związanych z wykonaniem remontu linii napowietrznej SN-15KV „Wąsosz” polegających na wymianie przewodów gołych na niepełnoizolowane.

            W rejestrze gruntów obrębu 0025 Świdry-Awissa gmina Szczuczyn powiat grajewski województwo podlaskie zapisano: jednostka rejestrowa G.36 właściciel Hipolit Sulewski (nie żyje), działka Nr 75 o powierzchni 0,89 ha.

            Ustalono, że dla przedmiotowej nieruchomości nie ma założonej księgi wieczystej ani urządzonego zbioru dokumentów.

            Stosownie do zapisów art. 113 ust. 6 w/w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Ponadto zgodnie z art. 113 ust. 7 tej ustawy przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

            Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informacja o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości podana została do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronach internetowych BIP Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz www.starostwograjewo.pl na 2 miesiące, tj. od dnia 12.12.2016r. do dnia 12.02.2017r. włącznie, przez ogłoszenie w ogólnopolskim serwisie przetargi-gctrader.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczuczynie i Starostwa Powiatowego w Grajewie.

            W wyznaczonym terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, do Starostwa Powiatowego w Grajewie nie zgłosiły się żadne osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

            Jednocześnie Starosta Grajewski zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) niniejszym uprzejmie informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy.

            W związku z powyższym wszystkie zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, zgromadzonym materiałem dowodowym oraz złożyć oświadczenia ewentualne zastrzeżenia, uwagi, wnioski, informacje oraz dowody w przedmiotowej sprawie oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie Wydziale Geodezji i Kartografii ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój Nr 8-9 w godzinach 730-1530, telefonicznie 86 273 84 82 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

            Po upływie wyżej określonego terminu zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

            Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie, publikacji na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczuczynie na okres 14 dni.

 

Do wiadomości:

  1. Pan Adam Kulenko

- pełnomocnik wnioskodawcy

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Księcia Janusza 1/113

18-400 Łomża

  1. a/a