Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie

Grajewo ul. Wojska Polskiego 74c

Tel. (86)261-90-58

 

Informacje ogólne PINB- podstawa działalności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r., - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (dz. U. z dnia 29 października 1998 z późn. zm.)- zgodnie z którym z dniem 1 stycznia 1999r. w miastach będących siedzibami władz powiatów tworzy się powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej I instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonującym zadania na szczeblu powiatu, działając na podstawie:
1.ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
2.ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
3.ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 110 poz. 868 z późniejszymi zmianami)
4.przepisów odrębnych,
5.regulaminu organizacyjnego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, który działa w ramach zespolonej administracji powiatowej. Pracownicy inspektoratu nadzoru budowlanego wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.
 

Informacje ogólne PINB- przedmiot działalności i kompetencje

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadnia i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art.54, art.55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art.62 ust. 3, art.65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 7la, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust.l Prawa budowlanego. Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grajewie jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych w imieniu własnym decyzji i postanowień.

 

Informacje ogólne PINB- struktura organizacyjna

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inż. Zbigniew Arasimowicz
Inspektorzy Budownictwa
mgr inż. Joanna Małgorzata Wierzbicka- st. inspektor
mgr Marzena Mazurczyk - inspektor
mgr Beata Krysiewicz- główna księgowa
Godziny pracy PINB w Grajewie Poniedziałek 8-16 Wtorek-Piątek 7.30-15.30

 

Obsługa interesantów- sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi sprawy w zakresie:
-samowoli budowlanej
-utrzymania obiektów budowlanych
-kontroli budów
-katastrof budowlanych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przyjmuje:
-zawiadomienia o rozpoczęciu budowy i zawiadomienia o zakończeniu budowy
-wnioski o pozwolenie na użytkowanie
-wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego
-skargi na prowadzenie przez urząd postępowania
-korespondencję od innych organów
Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie ul. Wojska Polskiego 74c Zgodnie z Rozporządzeniemojska Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawi organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46 z dni a 22 stycznia 2002r.) Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania
.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem zalegającym na dachu śniegiem
Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych znacznymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów.
Jednocześnie przypominam właścicielom, zarządcom oraz użytkownikom wszystkich obiektów budowlanych obowiązku ich użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane [Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). W szczególności dla zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych należy przestrzegać wymagań związanych z ich utrzymaniem, o których mowa w ar. 61, 62 i 70 ustawy- Prawo budowlane.
 

- Oświadczenie kierownika budowy

- Zawiadomienie o zamiarzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

2a. Zakończenie budowy - zgłoszenie zakończenia budowy

- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót

- Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego

2b. Zakończenie budowy - udzielenie pozwolenia na użytkowanie

- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót

- Oświadczenie o braku sprzeciwu i uwag

- Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych

- Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Dodana: 3 luty 2010 12:11

Zmodyfikowana: 14 marzec 2017 09:56