Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grajewie

Plac Niepodległości 12
19-200 Grajewo
woj. Podlaskie
tel. (086)272-26-00 i (086)272-20-34
fax (086)272-61-00
e-mail: psse_gw@op.pl


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek godz. 7.25 - 15.00


Obszar działania PSSE obejmuje miasto Grajewo i powiat grajewski.

 

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Jerzy Jan Nikliński

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Grajewie działa na podstawie:

- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. r. Nr 122 poz. 851 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn.zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240);
- statutu nadanego zarządzeniem Nr 146/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Grajewie
- regulaminu nadanego zarządzeniem nr 4/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie nadania regulaminu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Grajewie.

 

ZARZĄDZENIE NR 146/09

WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Grajewie

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA


W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka.

ZADANIA i KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska,

2) higieny pracy w zakładach pracy,

3) higieny radiacyjnej,

4) higieny procesów nauczania i wychowania,

5) higieny wypoczynku i rekreacji,

6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Do wspólnych podstawowych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy:

1) wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań powierzonych Powiatowemu Inspektorowi;

2) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji jako organ I instancji;

3) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji w swoim zakresie działania;

4) prowadzenie działalności szkoleniowej pracowników Powiatowej Stacji;

5) rozpatrywanie wpływających do Powiatowej Stacji skarg i wniosków oraz przygotowywanie projektów udzielanych odpowiedzi ;

6) realizacja ustalonej polityki jakości;

7) udział w badaniach i pracach problemowych;

8) opracowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie polskiej statystyki publicznej zgodnie z programem badań statystycznych oraz wewnętrznego systemu informacyjnego.

1. Do zadań Oddziału Nadzoru Sanitarnego należy nadzór nad:

1) obiektami użyteczności publicznej, drogami, ulicami oraz osobowym transportem drogowym i kolejowym;

2) szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz ośrodkami wypoczynku;

3) zakładami żywności, żywienia i przedmiotów użytku , kosmetykami,

4) jakością zdrowotną żywności;

5) jakością wody do spożycia i kąpieliskami;

6) placówkami ochrony zdrowia;

7) zapobieganiem chorobom, w tym chorobom zawodowym.

2. Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy w szczególności obsługa finansowo-księgowa , prawna i administracyjna Powiatowej Stacji.

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grajewie w ramach swoich uprawnień realizuje zadania w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i bieżącego nadzoru sanitarnego i w związku z prowadzonym nadzorem stosuje przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dodana: 3 luty 2010 12:11

Zmodyfikowana: 22 marzec 2012 10:25