Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 74 19-203 Grajewo
tel. (086) 272 02 10 (086)272 02 11 (086) 272 02 32
sekretariat fax. (086) 272 02 12 (086) 272 02 14
nasz adres:
http://www.grajewo.straz.bialystok.pl/
e-mail: kppspgr@straz.bialystok.pl

 

Kierownictwo Komendy:

Komendant Powiatowy PSP- st.bryg. mgr inż. Andrzej Jabłoński
Z-ca Komendanta kpt. mgr Arkadiusz Lichota
Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej mł. bryg. inż. Kazimierz Golubiewski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie została utworzona z dniem 1 stycznia 1999r. na podstawie art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872).
 

Komórki organizacyjne Komendy Powiatowej stanowią:

*Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Grajewie oraz Powiatowe Stanowisko Kierowania
*Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych
*Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr
*Sekcja Organizacyjno - Finansowa
*Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna

Do podstawowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej należy:

1)rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
2)organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
3)wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
4)kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
5)nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
6)współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych podmiotów;
7)współpraca z terenowymi jednostkami administracji samorządowej

Dodana: 3 luty 2010 12:11

Zmodyfikowana: 13 maj 2016 14:21