Inspekcja Weterynaryjna. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grajewie

ul. Konopska 64
19-200 Grajewo,
Tel./fax (0-86) 272-39-58
E-mail: grajewo.piw@wetgiw.gov.pl
Strona BIP: http://bip.starostwograjewo.pl/piwgrajewo/
Godz. otwarcia: pon-ptk 7:30-15:30

Powiatowy Lekarz Weterynarii Józef Matyskieła

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii -

Tadeusz Zakrzewski

 

 

        Inspekcję Weterynaryjną powołano ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Powyższą ustawę zastąpiono trzema bardziej szczegółowymi ustawami.

Obecnie obowiązują:

•     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 112 poz. 744),
•     Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.),
•     Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),

 

Do głównych zadania Inspekcji Weterynaryjnej należą:

    Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych (zoonoz),
    Badania kontrolne zakażeń zwierząt,
    Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach;
    Nadzór nad wprowadzaniem na rynek zwierząt,
    Nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
    Nadzór nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego (pozyskiwanie i przechowywanie), jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,
    Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o humanitarnej ochronie zwierząt - dobrostan zwierząt (ochrona zwierząt w chowie i hodowli, w transporcie i podczas uboju, schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz dobrostan zwierząt laboratoryjnych),
    Nadzór nad organizowanymi targami, wystawami, pokazami i konkursami zwierząt,
    Nadzór nad utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych,
    Nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
    Prowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej wszystkich pasz, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zwierząt,
    Prowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów,
    Ustalanie warunków i nadzór nad eksportem z podmiotów będących pod nadzorem IW do krajów trzecich,
    Nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
    Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
    Prowadzenie monitoringu żywności, tj. monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego,
    Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem
pasz łącznie z produkcją pierwotną (zboża),
    Prowadzenie monitoringu pasz,
    Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych, wyrobów medycznych przeznaczonych dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania,
    Nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
    Nadzór nad pozyskiwaniem i zagospodarowywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do konsumpcji przez ludzi (utylizacja),
    Opracowanie programów i planów współfinansowanych przez Unię Europejską dotyczących monitorowania zakażeń zwierząt oraz zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt, w tym zoonozom,
    Współpraca z organami weterynaryjnymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską,
    Współuczestnictwo w ramach programów Unii Europejskiej wspierania rozwoju obszarów wiejskich - Wspólna Polityka Rolna w szczególności prowadzenie kontroli i wydawanie zaświadczeń w ramach programó
w SOP i PROW.
Współpraca z organizacjami OIE i WHO/FAO,
Współuczestniczenie w tworzeniu wspólnotowego i krajowego prawa weterynaryjnego,
Zarządzanie systemami informatycznymi w weterynarii,
Organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura Organizacyjna

 

 

 

 

 

 

Dodana: 3 luty 2010 12:11

Zmodyfikowana: 8 listopad 2012 09:30