Zespół Szkół  Specjalnych im.Jana Pawła II w Grajewie

ul.Ełcka 11
19-200 Grajewo
(086)-272-31-15
e-mail zs3grajewo@gmail.com

www.zs3.grajewo.net.pl

Dyrektor: Jarosław Konopka

 

 

 

 

 

Historia szkoły


Początki szkoły specjalnej w Grajewie sięgają 1960 roku, kiedy Sławomir Siemion objął obowiązki kierownika placówki. Na potrzeby szkoły zaadaptowano zabytkowy budynek przy ulicy Ełckiej, w którym do dziś mieści się Zespół Szkół Specjalnych.
Pierwszy dzwonek zabrzmiał 16 stycznia 1961 roku. Tego dnia naukę rozpoczęło 52 dzieci w dwóch klasach łączonych. Klasami opiekowało się dwoje nauczycieli, a zajęcia prowadzono metodą ośrodków pracy. Pierwsi absolwenci opuścili szkolne mury w 1964 roku. Od 1990 roku poszerzono ofertę placówki o nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tzw.,,klasach życia”. Dzieci uczą się tutaj samodzielności, samoobsługi i funkcjonowania w społeczeństwie.
W 1998 roku objęto edukacją uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. W tym samym roku powstała też klasa Przysposabiająca do Pracy. W 2003 roku utworzono klasę dla dzieci autystycznych. Od roku 2006 szkoła prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Obecnie w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 3, Publiczne Gimnazjum nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zawodowej, gdzie łącznie uczy się około 200 dzieci.
Naszą placówką kolejno zarządzali: Sławomir Siemion, a następnie Cyriak Konopka. Od prawie 20 lat dyrektorem jest Jarosław Konopna
.

Oferta szkoły


SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

GIMNAZJUM SPECJALNE
   


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
- piekarz
- murach
- ślusarz
- stolarz
- kucharz małej gastronomii
- introligator
- rolnik

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- wytwarzanie przedmiotów dekracyjnych
- gospodarstwo domowe
- prace poligraficzno-introligatorskie
- prace ogrodnicze
- elementy sadownictwa
- elementy tkactwa
- sporządzanie i wydawanie posiłków
- elementy dziewiarstwa
- ceramika   

Oferta edukacyjna naszej szkoły skierowana jest do wszystkich dzieci specjalnej troski z powiatu grajewskiego, ełckiego, monieckiego, augustowskiego, a także z całego województwa podlaskiego. Szkoła prowadzi także nauczanie indywidualne oraz nauczanie dzieci głęboko upośledzonych umysłowo, w ramach zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz klasę dla dzieci z cechami autyzmu. W szkole prócz sal lekcyjnych i klaso-pracowni znajdują się: sala gimnastyczna i sala rehabilitacyjna, które wyposażone są w zespoły przyrządów gimnastycznych i rehabilitacyjnych służących do korekcji wad postawy oraz rehabilitacji ruchowej.
Największą jednak popularnością cieszy się nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa i multimedialna. Wyposażenie sal pozwala nie tylko korzystać z komputerów i stałego dostępu do Internetu, ale również z rzutnika multimedialnego, telewizora cyfrowego, odtwarzacza DVD. Ilość stanowisk w zupełności zaspokaja potrzeby szkoły.
Przy budynku znajduje się boisko do gry w koszykówkę i piłkę siatkową i doskonale wyposażony ogród jordanowski, który przyciąga dzieci z całego miasta. W budynku znajduje się także gabinet pedagoga, logopedy, biblioteka z czytelnią oraz świetlica i stołówka. Uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności mają trudności z dotarciem do szkoły, dowozi nasz autobus.


Przy ZSS działają:

•    Samorząd Uczniowski
•    Drużyna harcerska "Nieprzetartego Szlaku"
•    Stowarzyszenie "Szkoła Naszą Szansą"
•    Zespół redakcyjny wydający gazetę szkolną „Trójka na szóstkę”
•    Szkolne Koło PCK,
•    Koło informacyjne, Koło techniczne, Koło geograficzne,
•    Dodatkowe zajęcia sportowe
Nasi uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczą w różnego typu imprezach kulturalnych i sportowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Zdobywają na nich liczne nagrody. Harcerze wyjeżdżają na biwaki, obozy, wycieczki i zloty. Biorą systematycznie udział w wojewódzkich przeglądach twórczości drużyn NS.
Szkoła od kilku lat współpracuje z Yacht Clubem "ARCUS". Tam nasi uczniowie czynnie uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych poprzez sporty wodne - żeglarstwo, kajakarstwo. Aktywność sportowo – turystyczna zapewnia im czynny wypoczynek, rekreację, rozwój fizyczny i umysłowy. Stwarza możliwość nawiązywania nowych kontaktów i więzi międzyludzkich, uczy współdziałania w grupie solidarności  i odpowiedzialności.

Kadrę ZSS stanowią specjaliści w zakresie:
•    pedagogiki specjalnej
•    pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
•    profilaktyki społecznej i resocjalizacji
•    oligofrenopedagogiki
•    logopedii
•    rewalidacji
•    gimnastyki korekcyjnej
•    surdopedagogiki
•    specjaliści od terapii metodą EEG biofeedback
•    specjaliści od terapii metodą Tomatisa
•    oraz nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotów: j.polskiego, j.rosyjskiego, matematyki, fizyki, informatyki, historii, geografii, wychowania fizycznego, sztuki.
Szkoła stale współpracuje z rodzicami oraz różnymi podmiotami wspierającymi pracę wychowawczą i profilaktyczną, m.in. z Policją, Sądem-Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Służbą Zdrowia oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

Regulamin naboru uczniów
do Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zawodowej w Grajewie
w roku szkolnym 2010/2011


I. Podstawa prawna regulaminu:

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami).
2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232).
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
 i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906
 z późniejszymi zmianami).
4.    Zarządzenie Nr 04/2010 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia terminów i zasad rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
5.    Statut szkolny.

II. Postanowienia ogólne:

§ 1

1.    Niniejszy regulamin naboru uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zawodowej w Grajewie zwany dalej regulaminem określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie na rok szkolny 2010/2011.
2.    Dokument ten jest integralną częścią Statutu Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.
3.    Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do klasy pierwszej w Szkole Przysposabiającej do Pracy Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

§ 2

   Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
            1.   Szkole - należy przez to rozumieć  Szkołę Przysposabiającą do Pracy Zawodowej                  
                   w Grajewie;
            2. Dyrektorze Szkoły - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół
                   Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie;
            3.  Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana      
                   Pawła II w Grajewie;
            4. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin naboru uczniów do        
                   Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zawodowej w Grajewie;
            5.   Komisji - należy przez to rozumieć Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną;
            6.   Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Szkolnej
                   Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

§ 3

1.    Ustala się, że w roku szkolnym 2010/2011 zostaną otwarte w Szkole dwa oddziały klasy pierwszej dla chłopców i dziewcząt.
2.    Do oddziałów zostanie przyjętych maksymalnie po 8 kandydatów, zgodnie z przepisami Statutu Szkolnego o liczebności oddziałów.
III. Warunki przyjęcia kandydata do szkoły:

 § 4

     1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo ubiegania się o przyjęcie do szkoły           
          przysposabiającej do pracy zawodowej mają uczniowie, którzy uzyskali świadectwo
          ukończenia gimnazjum.
     2. Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły jest:
                   1) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół
                       orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na      
                       okres nauki w szkolnictwie ponadgimnazjalnym;
                   2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
                        w szkole przysposabiającej do pracy zawodowej;
                   3) skierowanie do szkoły wydane przez Starostę Grajewskiego
                       (w przypadku uczniów niebędących absolwentami Publicznego Gimnazjum
                       Nr 4 Specjalnego w Grajewie).
     3.  O przyjęciu kandydata do Szkoły decyduje spełnienie kryteriów określonych
          w regulaminie.

IV. Wymagane dokumenty od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły         
       przysposabiającej do pracy zawodowej:

§ 5

     1. Wymaganymi przez Szkołę dokumentami są:
                   1) podanie o przyjęcie do Szkoły;
                   2) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej diagnozujące umiarkowaną
                        lub znaczną niepełnosprawność intelektualną;
                   3) świadectwo ukończenia gimnazjum;
                   4) skierowanie do Szkoły wydane przez Starostę Grajewskiego
                        (w przypadku uczniów niebędących absolwentami Publicznego Gimnazjum            
                         Nr 4 Specjalnego w Grajewie);
                   5) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do
                        kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy zawodowej;
                   6) karta zdrowia ucznia (dostarczona osobiście przez zainteresowanego, po
                        otrzymaniu pozytywnej opinii o przyjęciu do szkoły);
                   7) 2 zdjęcia.
     2. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkolnym w terminach:
                    1) od 15 marca do 28 maja  2010r. do godz. 15.00 podanie o przyjęcie do
                        Szkoły (na formularzu dostępnym w sekretariacie szkolnym oraz na stronie
                        www.zs3.grajewo.net.pl );
                    2) do 24 czerwca 2010r. do godz. 12.00 pozostałe dokumenty wyszczególnione
                         w ust. 1.
                  3) w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami, dodatkowym
                         terminem składania dokumentów jest okres od 31 maja do 17 czerwca 2010r.
                         do godz. 15.00

 V. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna

§ 6

     1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną      
           Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną i określa jej zadania.
     2.  Jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły jest mniejsza lub      
            równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła Dyrektor Szkoły może
            odstąpić od powołania Komisji.

§ 7

     1.   W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej wchodzą:
                    1) Przewodniczący Komisji,
                    2) Sekretarz Komisji,
                    3) Członek Komisji.
     2.   Do szczegółowych zadań Komisji należy:
                 1) podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji;
                 2) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
                 3) przeprowadzenie indywidualnej analizy i oceny dokumentów kandydatów;
                 4) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły (25.06.2010r. o godz. 15.00);
                 5) podanie publicznej informacji o wolnych miejscach w danym oddziale;
                 6) sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
      3.   W przypadku nie zakwalifikowania kandydata do nauki w Szkole przysługuje mu
             prawo do odwołania się do Dyrektora Szkoły od decyzji Komisji w terminie 14 dni.
             Wydana przez Dyrektora Szkoły decyzja w tej sprawie jest ostateczna.
      4.    Szkoła zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania uczniów niedostosowanych      
             społecznie.

VI. Postanowienia końcowe:

§ 8

1.    Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły po spełnieniu podstawowych kryteriów oraz po uzyskaniu równorzędnych wyników w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym mają:
1)    sieroty;
2)    osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
3)    wychowankowie przebywający w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
4)    kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru rodzaju kształcenia ze względu na stan zdrowia;
5)    uczniowie kończący w bieżącym roku szkolnym naukę w gimnazjum;
6)    absolwenci gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
w Grajewie.
2.    W przypadkach nierozstrzygniętych decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna.

§ 9

    W uzasadnionych przypadkach, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami możliwe jest przyjęcie ucznia do szkoły w późniejszym terminie.
Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie
w  dniu. 10.02.2010r.
Uwaga:
          Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących rekrutacji uczniów udzielają:
       dyrektor szkoły – mgr Jarosław Konopka
       wicedyrektor szkoły – mgr Dorota Jaśkowska
       pedagog szkolny – mgr Andrzej Koszczuk
       doradca zawodowy – mgr Janusz Pruszyński

tel.: 086 272 31 15  (w godzinach pracy szkoły)


Dodana: 29 grudzień 2009 00:00

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2010 12:29