Wersja do druku

Wydział Geodezji i Kartografii

 Pani Elżbieta Karwowska - naczelnik wydziału tel. 086-273-84-82

 

Zakres działań Wydziału:

 •  prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 •  prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 •  prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 •  uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 •  zakładanie osnów szczegółowych,
 •  zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej,
 • sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów, obowiązujących przy wykonywaniu prac   geodezyjnych i kartograficznych,
 •  udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych, zawartych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
 •  prowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,
 •  podział i rozgraniczenia nieruchomości,
 •  ochrona gruntów rolnych i leśnych,
 •  gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 •  gospodarowanie nieruchomościami Powiatu.