Wersja do druku

 

Informacja o promocji powiatu grajewskiego-rozwój turystyki i agroturystyki.


 

Kto promuje?


Zagadnienia związane z promocją powiatu grajewskiego prowadzone są przez Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Grajewie. Ponadto bardzo ważną rolę
 w promocji powiatu, poprzez swoją działalność i niejednokrotnie osiągane sukcesy, odgrywają też jednostki organizacyjne, dla których organem stanowiącym jest powiat grajewski oraz mieszkańcy powiatu.

Herb i flaga powiatu grajewskiego-kiedy?

 W 2008r. Starostwo Powiatowe w Grajewie rozpoczęło prace związane
z opracowaniem herbu i flagi powiatu grajewskiego. Opracowano projekt, który przekazano Komisji Heraldycznej przy MSWiA w Warszawie celem zaopiniowania. Opinia komisji okazała się negatywną. Naniesiono poprawki, uwzględniono uwagi i w maju 2009r. Wysłano kolejny projekt do zaopiniowania. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy dopowiedzi w tej sprawie.
      Ustanowienie herbu i flagi powiatu przez Radę Powiatu Grajewskiego będzie  początkiem wdrożenia programu wizualizacji Urzędu Starostwa. Nastąpi ujednolicenie szaty graficznej wysyłanych pism i wizytówek, co spowoduje zmianę postrzegania Starostwa wśród społeczności lokalnej, i nie tylko, oraz pozwoli na lepsze identyfikowanie się poszczególnych jednostek z całości samorządu powiatowego.

Poprawa infrastruktury drogowej


       Jednym z zadań w działalności powiatu grajewskiego jest gospodarcze wykorzystywanie jego walorów turystycznych poprzez budowę dogodnej infrastruktury, atrakcyjną ekspozycję zabytków wraz z ich funkcją użytkową, odpowiednie wykorzystanie walorów przyrodniczych i szeroką promocję w tym zakresie. Wykorzystanie walorów turystycznych powiatu jest ważnym impulsem rozwoju gospodarczego. Jedną z metod rozwoju turystyki jest poprawa infrastruktury technicznej. Corocznie ulega polepszeniu jakość dróg na terenie powiatu. Zmodernizowany w ostatnich latach odcinek drogi krajowej Nr 61 wydatnie polepszył dostępność terenów powiatu dla turystów zewnętrznych. W czasie ostatnich lat ulega poprawie jakość dróg gminnych i powiatowych. Drogami powiatowymi zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, który prowadzi bieżące naprawy nawierzchni, dba o estetykę poprzez koszenie poboczy, przycinanie zadrzewień, a także dba
o bezpieczeństwo na drogach. Prowadzi także inwestycje polegające na poprawie standardu dróg. W 2009r. kluczową inwestycją drogową zrealizowaną przez powiat grajewski była ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska)- Konopki – Cyrki - Kurki-Tarachy- Bęćkowo- Szczuczyn” na odcinku Tarachy-Bęćkowo w km 10+440÷14+220. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W ramach tego programu obecnie realizowana jest również druga inwestycja ,,Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1812B Szczuczyn- Wąsosz-Radziłów”  ul. Mazowiecka w Wąsoszu w km 6+336÷7+380, której zakończenie planowane jest
w listopadzie 2009r. We wrześniu bieżącego roku powiat grajewski złożył dwa kolejne wnioski do dofinansowania w ramach Narodowego  Programu Przebudowy Dróg Lokalnych kolejnych zadań inwestycyjnych: ,,Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”- odcinek ul. Elewatorskiej  łącznie ze skrzyżowaniem
z ul. Robotniczą  oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Bełda – Stoczek – Kozłówka – Ciszewo – Kuligi” na odcinku Kozłówka – Ciszewo. Zadania te uznano za priorytetowe do wykonania. Ich modernizacja przyczyni się do poprawy atrakcyjności gospodarczej powiatu grajewskiego. Ponadto przez dzielnicę przemysłową przebiega szlak rowerowy łączący Dworzec PKP w Grajewie z Twierdzą Osowiec. Wykonanie ścieżek rowerowych na ulicach powiatowych zapewni bezpieczne korzystanie z odcinka tego szlaku.

Infrastruktura turystyczna


        Poprawie ulega infrastruktura turystyczna, która zaczyna przyciągać turystów, przedsiębiorców czy znane osoby do naszego powiatu. Powstają nowe obiekty turystyczne, inne się rozbudowują. Doskonałymi przykładami tego typu inwestycji jest Pensjonat                 „Zagroda Kuwasy” w Woźnejwsi, Ośrodek Szkoleniowo –Wypoczynkowy BGŻ S.A.             „Knieja” w Rajgrodzie, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ,,Energetyk”. Są to najbardziej dochodowe przedsięwzięcia nastawione na turystykę biznesową, gdzie są prowadzone różnego rodzaju szkolenia lub konferencje. Ośrodek „Knieja” ma jeszcze jeden dodatkowy atut – nowoczesną halę sportową, w której prowadzą treningi sportowcy z całej Polski w tym także reprezentacje kraju w różnych dyscyplinach. Tam też odbywają się zawody sportowe przyciągające turystów, kibiców i władze sportowe.
Od wiosny tego roku działalność w Gminie Rajgród rozpoczął nowy podmiot gospodarczy pod nazwą "Dwór Opartowo". Historyczny Dworek w Opartowie, położony jest na skarpie Jeziora Rajgrodzkiego. Za zabudowaniami gospodarczymi rozciąga się wspaniała panorama na rozlewisko jeziora z wysepką Sowiak. Przed kilku laty pan Wiesław Klimaszewski nabył stary, rozsypujący się dworek, przynależny mu budynek gospodarczy oraz znaczną część byłego podwórza i sadu. Po "bojach" z konserwatorami zabytków rozsypujący się budynek został rozebrany, a w jego miejscu powstał nowy, nawiązujący
do istniejącego tu ponad 100 lat dworu. Wcześniej zrekonstruowana została zabytkowa stajnia. We dworze funkcjonuje restauracja, kuchnia, bar z bufetem i pokoje gościnne. Można tu pojeździć konno lub bryczką, a nawet powozem. Do dyspozycji gości jest część plaży, pomost i jacht "Sasanka".

Ośrodki Wypoczynkowe


     Nad Jeziorem Rajgrodzkim i Jeziorem Dreństwo, istnieje kilka ośrodków wypoczynkowych, które obsługują większą część ruchu turystycznego na terenie powiatu.
 Są to:
1. Ośrodek Wypoczynkowy ,,Rybitwa”,
2.Ośrodek Wypoczynkowy ,,Łabędź”,
3.Ośrodek Wypoczynkowy Fabryki Przyrządów i Uchwytów,, Pronar Bial”,
4. Ośrodek Wypoczynkowy ,,Wodociągi”,
5.Ośrodek Wypoczynkowy ,, Kormoran” w Czarnej Wsi,
6. Ośrodek Wypoczynkowy ,,Śniadecja” w Tamie,
7. Ośrodek Wypoczynkowy ,,WOPR” w Tamie,
8. Ośrodek Wypoczynkowy ,,Relaks” w Rybczyźnie,
9. Ośrodek Wypoczynkowy ,,TPD” w Woźnejwsi,.
10. Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy „Łoś”.
 

 Walory przyrodnicze


        Powiat grajewski oferuje wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Istnieją tu warunki do uprawiania turystyki pieszej, wodnej i rowerowej. Teren ten to jeden z ośrodków turystycznych Polski. Miasta i gminy należące do powiatu grajewskiego posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze i turystyczne, które umożliwiają uprawianie różnorodnych form turystyki aktywnej ( wycieczki rowerowe, żeglarstwo, kajakarstwo) i wiejskiej (agroturytyka, ekoturystyka).
         Tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, które częściowo znajdują się na terenie powiatu oraz obecność jezior, które posiadają bogatą linię brzegową tworzą wraz z łączącymi je rzekami malownicze szlaki turystyczne i doskonałą bazę do uprawiania sportów wodnych.  

 Ścieżki turystyczno-przyrodnicze 

 
         Do jednych z najciekawszych ścieżek turystyczno-przyrodniczych należą:

1.Międzynarodowy Szlak Rowerowy Euro- Velo R-11 odcinek wiodący przez Brychy-Barwiki - Racibory- Radziłów- Klimaszewnicę –Białaszewo- Okół- Rudę- Modzelówkę- Pieńczykówek-Stoczek- Ciszewo-Kuligi- ,,Las Grzędy”’- Woznawieś - Orzechówkę. Długość odcinka ok.82 km.

2.Szlak pieszy Goniądz- Ruda - wiedzie przez Biebrzański Park Narodowy i jego otulinę. Szlak ma długość 29 km. Przebiega przez  miejscowości: Goniądz- Wólka Piaseczna- Kapice- Dębiec- Modzelówka- Ruda. Na szlaku podziwiać możemy m.in. na Kanale Kapickim- liczne nory i zgryzy bobrów, otwarte tereny bagienne, panoramiczny krajobraz- tereny łowieckie ptaków drapieżnych, torfowiska, stare koryto rzeki Ełk, siedliska bobrów, ostoje zwierzyny leśnej, ptaków wodnych i drapieżnych. Szlak o wybitnych walorach przyrodniczych
i krajobrazowych. Ukazuje pejzaż bagien i turzycowisk w dolinach Biebrzy i Ełku, prowadzi przez ciekawy zespół wysokiego olsu brzozowego w rejonie Kanału Kapickiego, przecina dwie duże wyspy mineralne, na których ulokowały się wsie Wólka Piaseczna i Kapice. Szlak wiosną i jesienią, szczególnie na odcinku Wólka Piaseczna- Modzelówka jest podmokły. Ze względu na ochronę fauny szlak może być czasowo zamykany.

3. Szlak pieszy Osowiec Twierdza- Kuligi. Wiedzie poprzez miejscowości: Osowiec Twierdza- Białogrądy- Przechody- Sojczyn Grądowy- Kuligi. Łączna długość szlaku -       38,5 km. Twierdza Osowiec  to cenny zabytek rosyjskiej architektury obronnej z pierwszej połowy XIX w. Szlak wiedzie poprzez wieś Białogrądy, gdzie znajdują się liczne gniazda bociana białego, drogą przy Kanale Rudzkim, gdzie możemy zauważyć świeże zgryzy bobrowe. Kompleks bagiennych lasów zwany ,,Brzeziny Ciszewskie” i silnie meandrująca rzeka Jegrznia oraz tereny wykaszanych łąk to kolejne atrakcje przyrodnicze na tej ścieżce.

4. Szlak rowerowy Grajewo- Twierdza Osowiec. Wiedzie poprzez miejscowości Grajewo- Kacprowo – Rudę – Sojczyn Borowy – Sojczyn Grądowy – Kapice- Przechody – Białogrądy- Goniądz-Osowiec Twierdza. Łączna  długość  wynosi 43,5 km. Na szlaku tym podziwiamy kompleks leśny zwany ,,Brzeziny Kapickie” – jest to ols brzozowy, będący bardzo cennym obiektem przyrodniczym. Występuje tu łoś, wilk, bóbr, borsuk, sarna i wiele innych gatunków zwierząt. Spośród gatunków ptaków, spotkać tu możemy bielika, puchacza, orlika grubodziobego i krzykliwego, bociana czarnego, żurawia. Koniec szlaku stanowi Twierdza Osowiec, która wykorzystując obronne walory bagien biebrzańskich stanowiła jeden
z najnowocześniejszych bastionów obronno- zaporowych XIX – wiecznej Europy.

5. Szlak rowerowy Rajgród- Okoniówek- Rybczyzna- Woznawieś – leśniczówka Grzędy-       ,,Nowy Świat” - ,,Wilcza Góra”- ,,Kapli Dołek”- ,,Dział Kumkowskiego”. Długość-             41,6 km. Rozpoczyna się w Rajgrodzie u stóp Góry Zamkowej, na której znajduje  się grodzisko jaćwieskie z XII w i skrajem Jeziora Rajgrodzkiego prowadzi do szosy Augustów- Grajewo, przecina ją i drogą leśną poprzez lasy dochodzi do wsi Rybczyzna nad Jeziorem Dreństwo. Dalej skrajem tego jeziora szlak dochodzi do wsi Woźnawieś, za nią wchodzi
w granice Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru ochrony ścisłej ,, Czerwone Bagno”. Od leśniczówki Grzędy biegnie drogą leśną do uroczyska Nowy Świat, dalej wiedzie poprzez Wilczą Górę i Tchórze Grzędy, gdzie znajduje się wieża widokowa  z widokiem na otwarte turzycowiska. Szlak przebiega na przemian przez wydmy i tereny bagienne ukazując piękno Biebrzańskiego Parku Narodowego.
       W leśniczówce Grzędy są pokoje gościnne do wynajęcia, a obok niej wiata
ze zgromadzonymi zabytkowymi przedmiotami codziennego użytku.

6. Szlak konny Biebrzańskiego Parku Narodowego, w obrębie  którego 13 km. znajduje się
 na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pozwala podziwiać wyjątkowe walory przyrodnicze oraz różnorodność krajobrazową basenu środkowego Doliny Biebrzy. Największą atrakcją jest przeprawa przez rozległe turzycowiska. Szlak rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, następnie poprzez las kieruje się w stronę ,,Czerwonego Bagna”
i Woźnejwsi, a potem do Orzechówki. Jadąc przez bory sosnowo – świerkowe mija się jezioro Tajenko oraz wieś Tajenko. Stąd należy skierować się do Śluzy Sosnowo na Kanale Augustowskim mijając na przemian łąki i tereny leśne. Szlakiem tym wędrówkę konną można kontynuować przez Puszczę Augustowską aż do Wigierskiego Parku Narodowego.

7. Szlak kajakowy rzeką Jegrznią i Ełk. Trasa typowo nizinna o bardzo słabym prądzie. Koryto częściowo porośnięte roślinnością wodną. Szlak prowadzi z Jeziora Rajgrodzkiego rzeką Jegrznią przez jezioro Dreństwo i miejscowość Woznawieś. Swym zasięgiem obejmuje Biebrzański Park Narodowy, dalej wiedzie skrajem ,, Czerwonego Bagna” wśród podmokłych łąk oraz rzeką Ełk, która poniżej wsi Wroceń wpada do Biebrzy.

Koncepcja rozwoju turystyki między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Pojezierzem Południowej Litwy

 Starostwo Powiatowe w Ełku przygotowuje wniosek do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa p.n.: ,,Koncepcja rozwoju turystyki między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Pojezierzem Południowej Litwy”. Zarząd Powiatu Grajewskiego na posiedzeniu w dniu 08.10.2009r. podjął decyzję, iż powiat grajewski będzie jednym
z partnerów tego projektu. Obszar projektu obejmuje swym zasięgiem terytorialnym powiat grajewski, głównie Gminę Rajgród.
Pozytywna ocena projektu oraz uzyskanie dofinansowania pozwoli opracować dokument, na podstawie którego w kolejnych latach planowane jest przygotowanie i  złożenie wniosku o dofinansowanie prac terenowych takich jak np. znakowanie obszaru projektu, udrażnianie, czyszczenie, a nawet pogłębianie zbiorników wodnych.

Szlak Wodny Króla Stefana Batorego
      Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA z Warszawy wygrała przetarg na opracowanie  Strategii rozwoju produktu turystycznego Szlak Wodny Króla Stefana Batorego: Wisła - Kanał Żerański - Zalew Zegrzyński - Narew - Biebrza - Kanał Augustowski (Niemen). Projekt dotyczy przygotowania koncepcji rozwoju tego szlaku. W jego ramach przeprowadzona zostanie wszechstronna analiza możliwości zbudowania szlaku oraz jego zagospodarowania, opracowana zostanie koncepcja zintegrowanego liniowego produktu turystycznego oraz strategia jego wdrażania dla dwóch województw. Obszar realizacji projektu obejmuje swym zasięgiem również teren powiatu grajewskiego(Gmina Radziłów),
w szczególności tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 Trasy rowerowe- Rozwój Polski Wschodniej
W ramach Programu Rozwój Polski Wchodniej Działania V.2 realizowany będzie kompleksowy projekt mający na celu stworzenie podstawowej infrastruktury związanej
z obsługą ruchu rowerowego w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim. Planowane jest wytyczenie  i oznakowanie ponadregionalnej trasy rowerowej oraz budowa, rozbudowa i modernizacja dróg dla rowerów o utwardzonej nawierzchni. Przewiduje się dodatkowo budowę i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej tj. stojaków na rowery, wiat postojowych oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu, wypoczynku oraz informacji
o przebiegu trasy i udostępnionych atrakcjach turystycznych. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Grajewie i Biebrzańskiego Parku Narodowego intensywnie uczestniczyli w konsultacjach społecznych w ramach projektu. Opracowany (po szeregu trudnych konsultacji) projekt Zielonego Szlaku Rowerowego Polski Wschodniej pomija tereny powiatu grajewskiego.
Ścieżki pieszo-rowerowe
 Na terenie powiatu grajewskiego zlokalizowane są :
1. Ścieżka pieszo-rowerowa w ciągu drogi krajowej Nr 61 na odcinku Grajewo –Toczyłowo
o długości ok.3 km.
2.Ścieżka pieszo-rowerowa w ciągu drogi krajowej Nr 61 na odcinku Rajgród- Tama
o długości  4,20 km.
       Istniejące ścieżki rowerowe posiadają nawierzchnię utwardzoną tj. asfaltową lub z kostki betonowej brukowej.
        Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w 2008r. wykonała kładkę pieszo-rowerową przy moście nad rzeką Ełk w miejscowości Grajewo.
 Zabytki w powiecie
       Burzliwa i bogata historia pozostawiła na obszarze powiatu grajewskiego barwną mozaikę kulturową i obyczajową. Współobecne kultury, wyznania i narodowości pozostawiły trwałe ślady w architekturze miast, bogactwie obiektów sakralnych i świeckich, pozostałościach dawnych technologii i przemysłu. O niepowtarzalności tego skrawka Polski świadczą jego zabytki, architektura miast i wsi oraz obyczaje mieszkańców.

        Najcenniejszym zabytkiem architektonicznym znajdującym się w granicach administracyjnych powiatu grajewskiego jest zespół poklasztorny w stylu barokowym
w miejscowości Szczuczyn. Wzniesiony on został przez podkanclerza Antoniego Szczukę na przełomie XVII i XVIII w. dla sprowadzonych przez niego Ojców Pijarów. Klasztor ufundował Jan III Sobieski na pamiątkę zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem. Zabytkowy charakter uwidacznia także centrum miasteczka, gdzie znajduje się szereg zabytkowych kamieniczek. Poza tym w mieście i na terenie całej gminy Szczuczyn znajduje się szereg innych zabytków m.in.: dom z początku XVII w., cmentarz ewangelicki i katolicki z XIX w., stary zajazd pocztowy, ruiny pałacu Szczuków, zbór ewangelicki z XVIII w., koszary 4 Pułku Kozaków Dońskich z XIX w., pomnik upamiętniający martyrologię szczuczyńskich Żydów           (przy drodze do wsi Skaje), dwory w Bęćkowie i Niećkowie, późnogotycki kościół
w Niedźwiadnej. Kościół ten jest najstarszym zabytkiem w powiecie i jedynym zabytkiem
w województwie zachowanym do dziś w pierwotnym stanie.

      W Radziłowie  zabytkowy charakter ma duży rynek i układ ulic, przy których prawie wszystkie domy stoją pobudowane szczytem do drogi. Do ważniejszych zabytków zaliczamy: barokowy kościół drewniany z 1739 r. w Kramarzewie, kościół w Radziłowie- wewnątrz późnogotyckie rzeźby, plebania z lat 1881-1883, zespół dworsko-parkowy w Słuczu, zespół kościoła parafialnego w Słuczu, cmentarz żydowski w Radziłowie.

       Będąc w miejscowości Rajgród warto zobaczyć neogotycki kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zbudowany w latach 1906-1912, zabudowę rynku z XIX w. oraz dwie drewniane kapliczki także z XIX w., a także pojaćwieskie grodzisko czyli tzw. Górę Zamkową usytuowaną na cyplu wcinającym się we wschodnią odnogę Jeziora Rajgrodzkiego. Jest to także dogodny punkt widokowy. Obecnie z wierzchołka Góry Zamkowej podziwiać można panoramę jeziora i okolice.
            Spośród zabytków powiatu grajewskiego warte uwagi są również: neogotycki kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie zbudowany w latach 1879-1882, klasycystyczna kaplica grobowa Wilczewskich na cmentarzu w Grajewie z 1839 r., drewniane domy z XIX w., dzwonnica przykościelna z 1837 r., dworzec kolejowy z 1873 r., dwie kapliczki przydrożne z połowy XIX w. w miejscowości Grajewo, późnogotycki kościół Przemienienia Pańskiego oraz kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wąsoszu, pokarmelicki klasztor w Wąsoszu z XVII w. i cmentarz grzebalny. W Wąsoszu zabytkowy charakter posiada również układ urbanistyczny z sześcioma uliczkami wylotowymi, wybiegającymi
z narożnika. Według legendy w podziemiach kościoła pokarmelickiego pw. Narodzenia NMP w Wąsoszu znajduje się grobowiec Rzędziana, rycerza z ,,Potopu” Henryka Sienkiewicza.
W Wąsoszu mieściła się także karczma ,,Pokrzyk”, gdzie bił się Butrym z Kmicicem. 

        Gospodarstwa agroturystyczne 

          
          Sprawami agroturystyki, w powiecie grajewskim m.in. zajmuje się  Zespół Doradztwa Rolniczego w Grajewie.
Coraz lepszy standard osiągają gospodarstwa agroturystyczne, których jest 35
na terenie powiatu. Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, aż 30 gospodarstw położonych jest 
na terenie gminy Rajgród, 2 gospodarstwa są na terenie gminy Grajewo i 3 na terenie gminy Radziłów. Na terenie gminy Szczuczyn i Wąsosz nie ma żadnego gospodarstwa agroturystycznego. 
Najpiękniejszym i najlepiej prosperującym w chwili obecnej gospodarstwem agroturystycznym powiatu grajewskiego jest gospodarstwo agroturystyczne CiszewiANKA
w Ciszewie, działające od 2006r. Z jego całorocznej oferty korzysta wielu gości z kraju
i zagranicy. Głównymi atrakcjami gospodarstwa są przejażdżki bryczkami po okolicy- także wycieczki do Biebrzańskiego Parku Narodowego, w rejon Czerwonego Bagna, kuligi, wycieczki rowerowe. Istnieje również możliwość wypożyczenia kajaków, by udać  się na aktywny wypoczynek nad Jezioro Rajgrodzkie czy Dreństwo. Ofertą specjalną gospodarstwa są wyłącznie potrawy  regionalne. Dbałość  gospodarzy o komfort i udany wypoczynek turystów sprawia, iż wracają oni niejednokrotnie w to miejsce.


 ,,Zielone Lato”


Gospodarstwo CiszewiaANKA w 2008r. zostało z wytypowane do ogólnokrajowego konkursu agro-eko-turystycznego ,,Zielone Lato”. Konkurs organizowany jest już
od czternastu lat. Od kilku edycji przedsięwzięcie to prowadzi Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i pomocy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Głównym celem konkursu jest promocja gospodarstw agroturystycznych, pobudzanie wśród mieszkańców wsi przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy oraz promowanie piękna naszej ojczyzny.

W 2009r. w konkursie startowało gospodarstwo  Reginy i Jana Zawadzkich
z Ciemnoszyj.


W ostatnim etapie konkursu gospodarstwa te  nie osiągnęły czołowych miejsc
w rankingu. Jednak bycie w czołówce najlepszych gospodarstw agroturystycznych województwa podlaskiego świadczy o wysokim standardzie tych gospodarstw oraz wysokim poziomie świadczonych usług.

,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”


W VII Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" - państwo Zawadzcy z Ciemnoszyj zostali zwycięzcami na szczeblu wojewódzkim, co dało im możliwość rywalizowania z piętnastoma innymi reprezentantami - po jednym z każdego województwa.  Na szczeblu krajowym zajęli czwarte miejsce. Do konkursu w roku 2009r. przystąpiło prawie 1200 gospodarstw indywidualnych w całym kraju. Oficjalne podsumowanie konkursu nastąpiło 9 października 2009r., podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich FARMA. List gratulacyjny oraz okolicznościowy puchar Państwu Zawadzkim wręczyła Wicestarosta Pani Alicja Rutkowska.

 Folder ,,Prezentuje się Powiat Grajewski”


             Podstawowym materiałem promocyjno - informacyjnym powiatu grajewskiego jest folder p.t.: ,,Prezentuje się Powiat Grajewski”. Publikacja ta została opracowana przy współudziale i pomocy Towarzystwa Miłośników Rajgrodu. Zawiera wiele informacji
na temat powiatu, gmin oraz wiele kolorowych zdjęć zachęcających potencjalnych turystów bądź inwestorów do odwiedzin naszego powiatu. Ważnym jest też, iż  publikacja ta została wydana także w języku niemieckim oraz angielskim co dało możliwość promocji powiatu poza granicami kraju. Także w innych wydawnictwach, jednak już nie opracowywanych przez powiat grajewski można znaleźć dużo informacji o turystyce, zabytkach czy gospodarce powiatu. Materiały dystrybuowane są na terenie powiatu przy okazji imprez odbywających się na tym terenie (sportowych, historycznych czy kulturalnych) i innych spotkań w których uczestniczą osoby spoza terenu powiatu. Dystrybucja materiałów odbywa się też przy okazji wyjazdów władz powiatu bądź pracowników na różnego typu konferencje bądź szkolenia. Do siedziby Starostwa Powiatowego w Grajewie wpływają również pisemne prośby o materiały dotyczące powiatu grajewskiego. Wówczas osobom zainteresowanym wysyłany jest folder     ,, Prezentuje się Powiat Grajewski”.

Almanach - ,,10 Lat Polski Powiatowej”


,,Malownicze położenie w bliskości sosnowych lasów sprawia, że powiat grajewski jest wspaniałym miejscem wypoczynku w ciszy i w spokoju”. 

W związku z przypadającą w 2009r. dziesiątą rocznicą powstania powiatów w Polsce oraz 10-lecia Związku Powiatów Polskich, Wydawnictwo Maxmedia we współpracy
z samorządami powiatowymi  w grudniu 2008r. wydało album „10 lat Polski Powiatowej” .
W  części redakcyjnej  zamieszczono:
1. Historię tradycji powiatów w Polsce.
2. Informację o Związku Powiatów Polskich oraz wywiad z prezesem Zarządu ZPP.
3. Informacje o współczesnej roli powiatu w strukturze administracyjnej (zalety istnienia powiatów), podstawowe dane statystyczne (np. ilość powiatów ogólnie, z podziałem na poszczególne województwa, powierzchnia, liczba ludności itp.)
4. Obszerne wypowiedzi na temat samorządów, z naciskiem na rolę i znaczenie powiatu w strukturze administracyjnej kraju.
5. Mapę Polski z zaznaczeniem województw i powiatów.
6. Indeks wszystkich powiatów w kolejności alfabetycznej.

Starostwo Powiatowe w Grajewie nieodpłatnie zamieściło swój herb oraz podstawowe dane teleadresowe (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail, strona www, imię i nazwisko starosty). Obok tych informacji znalazła się krótka wypowiedź – hasło zachęcające do odwiedzania powiatu. Hasło reklamujące powiat grajewski: ,,Malownicze położenie w bliskości sosnowych lasów sprawia, że powiat grajewski jest wspaniałym miejscem wypoczynku
w ciszy i w spokoju”. 
Starostwo Powiatowe w Grajewie wzięło udział w komercyjnej części publikacji, gdzie na jednej stronie formatu A4 zamieszczony został materiał promocyjny wraz
ze zdjęciami o powiecie grajewskim. Starostwo otrzymało 20 egz. wydania. Koszt zamieszczenia materiału promocyjnego- 2 440,00 zł brutto.
     ,,Almanach” jest rozpowszechniany jako dodatek specjalny do magazynu gospodarczego FAKTY (Ruch, Inmedio, Empiki), w samorządach, Sejmie, Senacie, ambasadach, izbach gospodarczych, oraz na wybranych imprezach targowych i konkursach.

,,Starosta  Dziesięciolecia”


Z  okazji 10 rocznicy powstania powiatów w Polsce oraz 10-lecia działalności Związku Powiatów Polskich zostały przyznane nagrody w kategoriach: Starosta/Prezydent dziesięciolecia. Statuetki wszystkim laureatom, również Panu Jarosławowi Augustowskiemu, zostały uroczyście wręczone podczas XII Zgromadzenia Ogólnego ZPP w dniu 2 kwietnia 2009 roku. W związku z jubileuszem  przygotowano wydanie specjalne pt.: ,,Starosta Dziesięciolecia”, którego celem jest promowanie dokonań samorządów oraz osób które nimi zarządzają,  kreowanie ich pozytywnego wizerunku.
     Powiat Grajewski w publikacji  na jednej stronie formatu A4 obok podstawowych danych zamieścił materiał promocyjny wraz ze zdjęciami. Starostwo Powiatowe
w Grajewie otrzymało 10 egz. wydania. Koszt zamieszczenia materiału promocyjnego- 1 830,00 zł brutto. ,,Starosta dziesięciolecia” jest rozpowszechniany jako dodatek specjalny do magazynu gospodarczego FAKTY (Ruch, Inmedio, Empiki), w samorządach, Sejmie, Senacie, ambasadach, izbach gospodarczych, oraz na wybranych imprezach targowych
i konkursach.,,10 lat Polski powiatowej w 20-leciu Samorządu Terytorialnego”


W marcu 2010 roku minie 20 lat od powstania ważnej Ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o Samorządzie Terytorialnym. W związku z tym Wydawnictwo MaxMedia planuje wspólnie z samorządami gminnymi i powiatowymi przygotować i wydać kolejny okolicznościowy album poświęcony powiatom: „10 lat Polski powiatowej w 20-leciu Samorządu Terytorialnego”.
 Zarząd Powiatu Grajewskiego na posiedzeniu w dniu 08 października 2009r. podjął decyzję o uczestnictwie w komercyjnej części publikacji. Do dyspozycji powiatu grajewskiego jest 1 strona w formacie A4.  Koszt- 1952,00 zł brutto. Starostwo otrzyma bezpłatnie 10 egzemplarzy do celów promocyjnych. Planowany termin ukazania się publikacji luty/marzec 2010 r.
Publikacja ta będzie bardzo atrakcyjnym zamknięciem roku jubileuszu 10-lecia funkcjonowania powiatów. W publikacji przez pryzmat 20-lecia samorządu pokazana zostanie dobra organizacja pracy, profesjonalizm na najwyższym poziomie oraz ogromna chęć i wola walki z trudnościami i przeciwnościami losu, jakie na co dzień w swojej pracy spotykają władze i pracownicy starostw oraz urzędów miast i gmin. Temat ten  połączony zostanie  z panelem dyskusyjnym na temat samorządności, w którym Starostowie otrzymają do wyboru 4 - 5 zagadnień i będą mogli się wypowiedzieć w panelu i pokazać wraz
z fotografią.
Dystrybucja: EMPiKi, Ruch, Samorządy, Sejm, Senat, Ambasady, Izby Gospodarcze, Handlowe, prenumerata, Zgromadzenie Ogólne ZPP w kwietniu 2010r., inne wybrane imprezy targowe oraz konkursy. Część nakładu będzie przeznaczona do dyspozycji Związku Powiatów Polskich.

,,Powiat grajewski na przestrzeni dziejów”


         Dnia 23 lutego 2009r. została zawarta umowa o dzieło pomiędzy  Starostwem Powiatowym w Grajewie a Panem Tomaszem Dudzińskim i Panem Krzysztofem Sychowiczem  odnośnie opracowania książki ,,Powiat grajewski na przestrzeni dziejów”. Nakład pierwszego wydania wyniesie 2000 egzemplarzy. Książka zostanie opracowana
do końca 2009r. Wynagrodzenie autorów-15 000,00 zł brutto.

 Artykuły, wywiady, ogłoszenia i reklamy


            Klasyczną formą promocji są artykuły, ogłoszenia i reklamy prasowe oraz plakaty, które są skierowane do określonej grupy osób. W przypadku powiatu grajewskiego głównym medium prasowym, w którym są zamieszczane ogłoszenia, reklamy czy artykuły jest Gazeta Współczesna, Echa Rajgrodzkie, Kontakty oraz w mniejszym stopniu Gazeta Wyborcza. Sporadycznie wykorzystywane są inne tytuły, szczególnie w momencie propozycji dużych rabatów lub możliwości bezpłatnej formy reklamy. W prasie lokalnej oraz na portalach internetowych zamieszczane są także zapowiedzi imprez oraz relacje z nich, oferty inwestycyjne, ogłoszenia o przetargach i konkursach, obwieszczenia, życzenia świąteczne. Innym medium wykorzystywanym do promocji powiatu grajewskiego jest telewizja – szczególnie Oddział Regionalny Telewizji Polskiej w Białymstoku. Poprzez wywiady, reportaże i krótkie informacje z ważniejszych wydarzeń promowany jest powiat grajewski.

Wkładka w Gazecie Współczesnej


W Gazecie Współczesnej ukazuje się cyklicznie wkładka dotycząca powiatu grajewskiego, w której opisywane są aktualności z powiatu oraz najważniejsze wydarzenia mające  miejsce na terenie powiatu .

 Wkładka w Gazecie Współczesnej-2008r.

Wydanie wkładki w 2008r. ukazało się 26 czerwca 2008r. Starostwo Powiatowe
do wkładki Gazety Współczesnej dotyczącej powiatu grajewskiego przygotowało artykuły odnośnie budowy kompleksu sportowego ,,Moje boisko Orlik 2012”,  konkursu ,,Sposób na Sukces”, którego laureatem był Zakład Przemysłu Mięsnego ,,Europa” sp.j. w Rajgrodzie, artykuł odnośnie złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosku o dofinansowanie projektu p.t.: ,,Poniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Wojewodzinie” oraz informację o sukcesach powiatu grajewskiego w olimpiadzie samorządowej, która odbyła się 30 maja 2008r. w Bielsku Podlaskim.


Wkładka w Gazecie Współczesnej-2009r.

     Wkładka do Gazety Współczesnej ukazała się 25 czerwca 2009r. Zamieszczone w niej zostały artykuły o pobycie ,,Pociągu Papieskiego” w Grajewie, podziękowania dla osób
i instytucji, które pomogły w organizacji pobytu w Grajewie ,,Pociągu Papieskiego” oraz Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani, informacja
o konkursie ,,Sposób na Sukces”, którego laureatem IX edycji została firma ,,Abies”  Kuczyńscy s.c. w Mieczach, artykuł o nadaniu Zespołowi Szkół w Szczuczynie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także artykuł o inwestycjach drogowych.  
    

Mapa Woj. Podlaskiego.


           Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa  Podlaskiego  Pana Jarosława Dworzańskiego wydawnictwo BiK przygotowuje Mapę Administracyjno-Turystyczną Województwa Podlaskiego. Mapa będzie wydrukowana w formacie 100x70 cm,
w wersji składanej i ściennej, w nakładzie 10  000 egz.
Starostwo Powiatowe w Grajewie zamieści podstawowe dane teleadresowe, adres poczty elektronicznej i strony WWW oraz tekst krajoznawczo-turystyczny znajdujący się
na jej odwrocie. Znajdzie się też krótka wzmianka wraz ze zdjęciem o cyklicznej uroczystości obchodów rocznicowych bitwy 9 PSK AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy stoczonej
w ramach Akcji ,,Burza” 8 września 1944r. Koszt zamieszczenia powyższych informacji  973,50 zł brutto. W tej cenie mieści się również 150 egz. mapy dla Starostwa Powiatowego   do celów promocyjnych. Mapa będzie też ogólnodostępna w księgarniach, hurtowniach,
w sieci RUCH, na stacjach paliw oraz na witrynie internetowej www.bik-mapy.pl.,
na imprezach targowych i promocyjnych (Tour Salon Poznań, ITB Berlin i inne).

Mapa powiatu grajewskiego-dodatek do Gazety Współczesnej
     Starostwo Powiatowe w Grajewie opracowało materiał promocyjny o powiecie grajewskim, który został zamieszczony na Mapie Powiatu Grajewskiego, która stanowiła dodatek do Gazety Współczesnej wydanej 23 października 2009r. Starostwo  do celów promocyjnych otrzymało 100 egz. mapy.  Koszt zamieszczenia na mapie materiału promocyjnego wraz ze zdjęciami -732,00 zł brutto.

Imprezy


            Z innych działań promocyjnych należy wymienić imprezy oraz uroczystości organizowane i współorganizowane oraz współfinansowane przez powiat grajewski. Corocznie jest ich kilkanaście. Niektóre mają charakter cykliczny inne jednorazowy. Podobną formą promocji jest także objęcie patronatem niektórych imprez przez Starostę Grajewskiego.

Dożynki Powiatowe

Jedną z cyklicznych uroczystości są corocznie organizowane Dożynki Powiatowe.  Podczas uroczystości prezentowane są wieńce dożynkowe, twórczość ludowa, regionalne wyroby, pokazy sprzętu rolniczego. Wyróżnieniami odznaczani są najlepsi producenci z branży produkcji rolniczej. Święto organizowane jest przemiennie w miejscowościach poszczególnych gmin powiatu grajewskiego. 

Dożynki 2008r.

W dniu 14 września 2008r. w Kościele pw. MBNP w Grajewie odbyły się Dożynki Diecezjalne połączone z X Dożynkami Powiatowymi. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez Pasterza Diecezji Łomżyńskiej Księdza Biskupa Stanisława Stefanka, głównego organizatora dożynek. Ponadto współorganizatorami Święta Dziękczynienia za  zbiory były: Parafia pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie, Wójt Gminy Grajewo, Burmistrz Grajewa oraz Starosta Grajewski. W uroczystej Mszy wzięli udział Podsekretarz Stanu MSWiA Zbigniew Sosnowski, Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, a także przedstawiciele urzędów, parlamentu, samorządów lokalnych, służb mundurowych,  jednak głównymi bohaterami mszy świętej byli rolnicy.  
Starostami dożynek byli: Pani Małgorzata Mudrak ze wsi Kol. Konopki i Pan Marek Klimaszewski ze wsi Koty Rybno. W uroczystości, oprócz mieszkańców naszego powiatu uczestniczyło ok. 100 delegacji z parafii diecezji łomżyńskiej z pięknymi wieńcami dożynkowymi. Tradycyjnie już odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja konkursowa pod przewodnictwem ks. Prałata Jerzego Abramowicza oceniła wieńce w dwóch kategoriach: „wieńce tradycyjne” i „wieńce współczesne”.
Jak co roku wręczono nagrody rzeczowe i dyplomy największym producentom- dostawcom mleka z terenu powiatu grajewskiego. Starosta Grajewski uhonorował nagrodami rzeczowymi i dyplomami wyróżniających się rolników z terenu powiatu grajewskiego oraz największą firmę w branży rolniczej. W trakcie dożynek zorganizowane były stoiska wystawowe sprzętu rolniczego oraz stoiska firm i instytucji współpracujących z rolnictwem oraz prezentujące twórczość ludową.

Dożynki 2009r.

Tegoroczne dożynki powiatowe, których organizatorami byli Starosta Grajewski, Wójt Gminy Radziłów i Proboszcz Parafi pw. Narodzenia NMP w Słuczu odbyły się
w miejscowości Słucz (gmina Radziłów). Mszę św. dziękczynną za plony w parafii
pw. Narodzenia NMP w Słuczu z okazji dożynek parafialnych i powiatowych 2009 odprawił biskup Tadeusz Bronakowski. Po mszy św. uroczysta procesja z wieńcami dożynkowymi przeszła na teren obiektów przy Szkole Podstawowej w Słuczu. Komisja konkursowa pod przewodnictwem ks. Prałata Jerzego Abramowicza oceniła wieńce w dwóch. kategoriach: „wieńce tradycyjne” i „wieńce współczesne”. W programie uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu wieńców dożynkowych, wyróżnienie największych dostawców mleka, wyróżnienie największych rolników - producentów, ogłoszenie wyników konkursu „Najbardziej czysta posesja", ogłoszenie wyników konkursu „W gospodarstwie rolnym można pracować bezpiecznie". Program wzbogacony był występami zespołu „Kolorowy Tabor- ze Szkoły Podstawowej w Słuczu, w którego skład wchodzą także obecni pierwszoklasiści Gimnazjum w Radziłowie.
Nie zabrakło też wystaw rolniczych i atrakcji dla dzieci i młodzieży.

 Grzędy

Cykliczną uroczystością współorganizowaną przez Starostwo Powiatowe w Grajewie są obchody upamiętniające bitwę 9 Pułku Strzelców Konnych AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy koło Rajgrodu. Jest to wydarzenie związane z historią naszego regionu, które oddaje cześć poległym żołnierzom, a także honoruje tych, którzy przeżyli tę bitwę.

Podlaska Marka roku 2008

     W styczniu 2009r. Starostwo Powiatowe w Grajewie zgłosiło przedsięwzięcie
p.n.: ,,Obchody 64 rocznicy  bitwy 9 PSK AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy”
do konkursu Podlaska Marka Roku 2008.  Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Promuje kulinaria, miejsca, przedsięwzięcia oraz produkty i usługi, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki
z województwem podlaskim, reprezentują nieprzeciętny poziom, budując pozytywny wizerunek regionu. Inicjatywa Obchody 64 rocznicy bitwy 9 PSK AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy została zgłoszona do kategorii Przedsięwzięcie, która obejmuje imprezy oraz inicjatywy o charakterze kulturowym, naukowym, społecznym, historycznym, turystycznym lub innym, które odbyły się na terenie województwa podlaskiego w roku kalendarzowym, za który przyznawana jest nagroda.
        11 marca 2009r. w ,,Dworze Czarneckiego” w miejscowości Kolonia Porosły odbyła się oficjalna prezentacja wszystkich uczestników konkursu. Prócz plansz, ulotek, wydawnictw i materiałów wyświetlanych na ekranie, prezentację ,, Obchodów 64 rocznicy  bitwy 9 PSK AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy” wzbogaciła grupa rekonstrukcji historycznej
9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa wprowadzając w klimat z przed 65 lat. Na prezentacji nie zabrakło uczestnika bitwy na Osowych Grzędach Pana Stanisława Wiśniewskiego, który opowiadał o wydarzeniach z tamtych lat.
       O tytuł Podlaskiej Marki Roku 2008 rywalizowało 180 zgłoszeń. Pośród pretendentów znajdowały się zarówno duże i znane firmy, jak i drobni, lokalni wytwórcy oraz artyści nawiązujący do kultury i tradycji regionu. Nie wszyscy mogli zostać wyróżnieni. Wśród laureatów zabrakło inicjatywy Starostwa Powiatowego w Grajewie. Nie mniej jednak dzięki temu konkursowi  o inicjatywie mówiono w Polskim Radiu Białystok, TVP Białystok, pisała również Gazeta Współczesna, regionalne i lokalne portale internetowe.

Rajd Partyzancki- Grzędy
     Od ponad 6 lat imprezą towarzyszącą obchodom rocznicowym bitwy partyzanckiej
 9 PSK AK na Grzędach jest młodzieżowy Rajd Partyzancki ,,Grzędy”.

Rajd   Grajewo- Bogusze- Kosówka

Rajd szlakiem miejsc pamięci narodowej Grajewo- Bogusze- Kosówka dla młodzieży  i kombatantów. Celem rajdu jest złożenie hołdu bestialsko pomordowanym żołnierzom i osobom cywilnym na terenie powiatu grajewskiego oraz uczczenie ich pamięci. W upamiętnionych miejscach kaźni uczestnicy rajdu modlą się, składają kwiaty, zapalają znicze i mają okazję do wysłuchania relacji naocznych świadków tych tragicznych wydarzeń. Jest to więc również swoista lekcja historii.

 Pociąg Papieski

17 maja 2009r. w Grajewie odbyły się  uroczystości związane z przyjazdem
do Grajewa ,,Pociągu Papieskiego” oraz Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Przyjazd nastąpił z inicjatywy samorządów Powiatu Grajewskiego i Miasta Grajewo, a także proboszczów grajewskich parafii. Specjalny pociąg, którego powstanie zainicjował kapelan kolejarzy, ksiądz Ryszard Marciniak, to symbol wdzięczności polskich kolejarzy za pontyfikat Jana Pawła II. Od 3 czerwca 2006r.,
po poświęceniu przez papieża Benedykta XVI, pociąg rozpoczął kursowanie na trasie Kraków- Łagiewniki- Kalwaria Zebrzydowska- Wadowice. Krzyż oraz Ikona zostały przekazane Młodym z całego świata przez Papieża Jana Pawła II przed 25 laty.
     W czasie pobytu ,,Pociągu Papieskiego”, na terenie dworca PKP w Grajewie odbyły się dwie uroczyste polowe Msze Święte: powitalna o godz. 9:30 oraz pożegnalna                      o godz.16:00. O godz. 10:45 młodzież pożegnała symbole Światowych Dni Młodzieży, które zostały przewiezione do Kolna. W czasie postoju w Grajewie każdy mógł zwiedzić Pociąg,
a podczas podróży na trasach: Białystok - Grajewo, Grajewo-Ełk, Ełk-Grajewo, Grajewo - Białystok zobaczyć materiały filmowe dotyczące historii powstania pojazdu, a także związane  z osobą i papieską posługą Jana Pawła II. Na placu przy dworcu odbywały się  imprezy towarzyszące.


 496 Urodziny Województwa Podlaskiego w Rajgrodzie.


Marszałek Województwa Podlaskiego, Burmistrz Rajgrodu oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku byli głównymi organizatorami  496. Urodzin Województwa Podlaskiego, które odbyły  się 8 sierpnia 2009r. w Rajgrodzie.
W programie uroczystości nie zabrakło sesji historycznej o Rajgrodzie, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. Następnie impreza przeniosła się w plener, na plac przy Górze Zamkowej.  Były regaty, pokazy sztuk walki, stoiska
z prezentacjami,  regionalne jadło. Odbyła się prezentacja miasta i gminy Rajgród oraz powiatu grajewskiego. Największą gwiazdą wieczoru były legendarne Czerwone Gitary. Obchody urodzin Województwa Podlaskiego zakończył pokaz sztucznych ogni.

Urodziny Podlaskiego to pomysł władz samorządowych województwa na jego integrację; rocznice świętowane są od 2003 roku, za każdym razem w innym mieście, by przybliżać daną część regionu. Celem obchodów kolejnych rocznic jest integracja całego województwa, które składa się z dawnego województwa białostockiego oraz prawie całych: łomżyńskiego i suwalskiego. Przed obchodami w Rajgrodzie poprzednie rocznice świętowano w Nowogrodzie, Drohiczynie, Białymstoku, Tykocinie, Sejnach i Choroszczy.
W Nowogrodzie w sierpniu 2008r. prezentował się również powiat grajewski, który otrzymał ,,Nagrodę Burmistrza Nowogrodu za najciekawsze stoisko promocyjne na 495 rocznicy urodzin Województwa Podlaskiego.”

 Inne Imprezy

 Na terenie powiatu grajewskiego odbyły się także:


-Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego. Jest to uroczystość z wieloletnią tradycją. Głównymi uczestnikami są osoby niepełnosprawne. Jedną z załóg corocznie stanowią osoby niepełnosprawne z Grajewa i okolic, przebywające na dwutygodniowym wypoczynku organizowanym przez Yacht Club ,, Arcus”,
-Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka w Grajewie, na trasie ulicznej posiadającej atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Uczestnicy rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych oraz dystansowych. Osoby niepełnosprawne mogą brać udział w biegu integracyjnym.
- Dni Grajewa- celem imprezy jest promocja miasta oraz integracja społeczności lokalnej.
W ramach imprezy przeprowadzany jest Ogólnopolski Przegląd Kapel Podwórkowych.
- Powiatowe obchody „ Dnia Strażaka”,
-  Powiatowe zawody Sportowo- Pożarnicze Jednostek OSP,
-  Halowy Turniej Piłki Nożnej ,, Sport dla zdrowia kibice dla szpitala”,
-  Wiosenny Piknik Strzelecki,
- Międzyszkolny Konkurs Muzyczny w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II                 p.t.: ,,Otoczmy troską życie”,
- Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec. Przesłuchania skrzypcowe organizowane są od 1994 r. Swoim zasięgiem obejmują szkoły muzyczne województwa podlaskiego i warmińsko- mazurskiego. Wśród laureatów są uczniowie szkoły grajewskiej.
- Festiwal Gorących Serc. Ideą festiwalu jest wymiana doświadczeń artystycznych dzieci
i młodzieży, rozwijanie amatorskiej twórczości osób niepełnosprawnych w integracji
ze zdrowymi rówieśnikami oraz budzenie tolerancji i szacunku wśród różnych grup społecznych.
-  Mistrzostwa  w wyciskaniu sztangi leżąc,
- Międzyszkolny Przegląd Widowisk Kolędniczych ,, Gody ”,
- Zawody wędkarskie o puchar Starosty Grajewskiego,
- ,,Pożegnanie  szkoły-powitanie lata” w Rajgrodzie,
-Noc Świętojańska w Wąsoszu,
-Ogólnopolski Turniej Tańca Współczesnego w Grajewie,
-Bieg Godzinny w Grajewie,
- Lato z Radiem 5 w Grajewie,
- Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Rajgrodu,
- Dni Radziłowa,
- Międzynarodowy wakacyjny turniej Tenisa Stołowego  w Rajgrodzie,
- Impreza integracyjna w Wąsoszu,
-  Młodzieżowe Regaty Żeglarskie ,,Bezpieczne Wakacje”,
-  Turniej Piłki Nożnej Oldbojów  w Rajgrodzie,
- Integracyjne Młodzieżowe Regaty Żeglarskie ,,Pożegnanie wakacji”,
- -Pożegnanie Lata w Grajewie,
-  Inauguracja Roku Kulturalnego w Grajewie,
- Obchody Narodowego Święta Niepodległości,
- Przegląd Dorobku Kulturalnego Miasta Grajewo,
- Memoriał im. Juliana Litwinowicza w Piłce Siatkowej,
- Miejski konkurs recytatorski,
- Festyn ,,Sportowy Piątek”  dla osób niepełnosprawnych.

 Reprezentowanie na zewnątrz


           Kolejną formą promocji powiatu jest jego reprezentowanie na zewnątrz między innymi dzięki aktywności społeczności, różnego rodzaju instytucji oraz szkół. Przykładami tego typu działań są np. :
-  uczestnictwo mieszkańców powiatu grajewskiego w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody ,,Biebrzańskie Sianokosy”. W tym roku sianokosy odbyły się 5 września na terenie Bagna Ławki w Biebrzańskim Parku Narodowym. W konkurencji ,,O Wójtową Osełkę” IV miejsce wywalczył Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Stanisław Kossakowski.   
- występy zespołów sportowych : Warmii Grajewo, Wissy Szczuczyn, Europy – Jegrzni Rajgród i Znicza Radziłów na arenie województwa i Polski.
- występy uczniów szkół z terenu powiatu na wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach
i konkursach,
- wyjazd na wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe przeglądy zespołów artystycznych dzieci i młodzieży prowadzonych przeważnie przez szkoły i domy kultury.

Promocja  przez sport


          Starostwo Powiatowe w Grajewie w 2008 r. zawarło 3 umowy dotyczące promowania powiatu grajewskiego przez sport. Były to umowy zawarte z Klubem Sportowym ,,Warmia” Grajewo, Klubem Sportowym ,, Wissa” w Szczuczynie i Panem Adamem Dyjurem. Umowa ta dotyczyła promowania powiatu grajewskiego podczas organizowanej przez klub sportowy Bike-Travels wyprawy rowerowej ,,Stambuł-Damaszek- Ateny 2008 ”.
W 2009r. zostały zawarte 3 umowy dotyczące promowania powiatu grajewskiego przez sport, jedna z Klubem Sportowym ,,Warmia” Grajewo oraz dwie z  Klubem Sportowym ,,Wissa” w Szczuczynie.
         W ramach zawartych umów kluby sportowe promują powiat grajewski na imprezach sportowych, zarówno na obszarze powiatu grajewskiego jak i poza tym obszarem. Kluby sportowe oraz zawodnicy zobowiązani są do kształtowania w mediach, na konferencjach prasowych i podczas imprez publicznych pozytywnego wizerunku powiatu grajewskiego.

    Fundacja -  Konferencja


            Starostwo Powiatowe w Grajewie współpracowało przy organizowanej przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego konferencji p.t. ,,Profilaktyka i prewencja nowotworów w województwie podlaskim”, która odbyła się w  sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Grajewie 27 listopada 2008 r. Konferencja odbyła się w ramach nawiązanej współpracy przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego z Białostockim Centrum Onkologii. Wybitni specjaliści dzielili się wiedzą i doświadczeniami
ze zgromadzonymi mieszkańcami Grajewa i okolic.
     Kolejna konferencja odbędzie  się 23 listopada 2009r.

 Sprzątanie Świata

        
W ogólnoświatową akcję p.n. „Sprzątanie Świata” corocznie włącza się powiat grajewski. Dzięki pozyskiwanym dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kupowane są materiały, które są rozdzielane między szkoły. Są one później wykorzystywane w akcji która trwa dwa dni.

 Konkursy dla Firm


    W ramach promocji powiatu grajewskiego Starostwo Powiatowe w Grajewie typuje do różnego rodzaju konkursów firmy i przedsiębiorstwa z terenu powiatu grajewskiego. 

 ,,Sposób na Sukces” 

,,Europa”2008          ,,Abies 2009”

Do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich ,,Sposób na Sukces”, organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Starostwo Powiatowe w Grajewie zgłosiło Zakład Przemysłu Mięsnego ,,Europa” Sp. Jawna w Rajgrodzie. Do
IX edycji konkursu w 2008r została zgłoszona firma ,,Abies” Kuczyńscy s.c w Mieczach. Obydwie firmy zajęły II miejsce w kategorii zespołowej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W uroczystościach w 2008 i 2009r. uczestniczyli również  Starosta Grajewski  Jarosław Augustowski,  Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński, Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Stanisław Kossakowski, którzy przekazali laureatom okolicznościowe puchary i listy gratulacyjne.

W 2009r. do konkursu zostanie zgłoszona ,,Spółdzielnia Usług Rolniczych”
z Radziłowa. Termin wysyłania zgłoszeń upływa 30 października 2009r.

Pro Publico Bono


 Starostwo Powiatowe w Grajewie zarekomendowało do Konkursu na Najlepsze Dzieło Obywatelskie 2008r. Pro Publico Bono, organizacje pozarządowe działające aktywnie
na terenie Powiatu Grajewskiego: Fundację na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego, Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, Towarzystwo Przyjaciół 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie.
Żadna z tych organizacji nie została doceniona przez kapitułę konkursu.

 ,,Mikroprzedsiębiorca” roku 2009


Do konkursu ,,Mikroprzedsiębiorca” roku 2009 organizowanego przez Fundację Kronenberga  nominowana została firma ,,Yasam” z Grajewa. Założeniem konkursu jest zachęcenie do zakładania małych firm oraz prezentacja i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych. Firma nie znalazła się wśród nagrodzonych.

,,EuroCertyfikat” edycja 2008r.


W dniu 22 stycznia 2009 r. w Warszawie w Galerii Porczyńskich odbyła się uroczysta gala Międzynarodowego Konkursu "EuroCertyfikat 2008". "EuroCertyfikat Wiarygodności Firmy" wręczono Panom Zdzisławowi i Stanisławowi Zielińskim, właścicielom Zakładu Przemysłu Mięsnego "EUROPA" sp.j. w Rajgrodzie. W Ich rękach znalazł się przepiękny dyplom oraz statuetka. Z tego też tytułu okolicznościowy grawerton z gratulacjami
i życzeniami wręczyli Panom Zielińskim: Kazimierz Gwiazdowski - Poseł na Sejm RP, Jarosław Augustowski - Starosta Grajewski, Stanisław Kossakowski - Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego, Czesław Karpiński - Burmistrz Rajgrodu.

,,EuroCertyfikat” edycja 2009r.

      Starosta Grajewski zarekomendował do konkursu:,,EuroCertyfikat” edycja 2009r. firmy: NZOZ ,,Medicus” s.c. A.D. Leonczyk, ,,Durobex” Grzegorz Maciorowski, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ,,Unidrog” sp. z o. o. w Grajewie.  PSS ,,Społem”
w Grajewie ,P.P.H.U. ,,Jędruś” w Rajgrodzie.
     Wyniki konkursu nie są jeszcze znane.

 Urzędnicy na sportowo


             Reprezentacja powiatu grajewskiego składająca się z pracowników administracji samorządowej, radnych oraz pracowników jednostek podległych corocznie bierze udział
w Olimpiadzie Samorządowej Województwa Podlaskiego. IX Olimpiada Samorządowa  odbyła się w dniu 30 maja 2008r. w Bielsku Podlaskim, X Olimpiada Samorządowa
 05 czerwca 2009r. w Hajnówce.
Celem Olimpiady Samorządowej jest popularyzacja sportu i rekreacji wśród radnych
 i pracowników administracji samorządowej oraz obchody Dnia Samorządowca. Do sportowej rywalizacji przystępują reprezentacje powiatów i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Dobry humor oraz wola walki w zawodach towarzyszą samorządowcom przez cały dzień.
    Reprezentanci powiatu grajewskiego wypadają bardzo dobrze, stając niejednokrotnie
na podium.


  Urzędnicy na strzelnicy

     Na strzelnicy sportowej w Augustowie – Klonownicy corocznie odbywają się „Zawody Strzeleckie o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego”. W zawodach uczestniczą trzyosobowe drużyny z powiatów woj. podlaskiego, w tym grajewskiego, Zawody są rozgrywane  w kategorii kobiet i mężczyzn. Reprezentacja powiatu grajewskiego zajmuje co roku czołowe miejsca.
Szelment- olimpiada zimowa
     W marcu 2009r. reprezentacja powiatu grajewskiego uczestniczyła w I Samorządowej Olimpiadzie Zimowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelment w Jeleniewie.
 Strony www

          Systematycznym narzędziem promocji nie tylko turystyki i informacji powiatu grajewskiego jest oficjalna strona internetowa o adresie www.bip.starostwograjewo.pl, która zawiera szereg informacji dotyczących naszego powiatu oraz aktualności typu zaproszenia na sesję, przetargi czy inne bieżące sprawy. Na stronie powiatu jest także szybki dostęp do poczty mailowej strostwograjewo@poczta.onet.pl, co pozwala odwiedzającym zadawać pytania lub dzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi powiatu. Także na innych stronach www znajduje się szereg informacji dotyczących powiatu, m.in. na stronie Związku Powiatów Polskich o adresie www.zpp.pl istnieją podstrony powiatu grajewskiego zawierające mapkę powiatu, dane teleadresowe oraz aktywne linki do poszczególnych gmin z terenu powiatu. Podobnie, podstawowe informacje teleadresowe i statystyczne o powiecie znajdują się na innych stronach takich jak: www.wrotapodlasia.pl, www.egrajewo.pl, www.grajewo24.pl, www.zyciegrajewa.pl, www.grajewo.pl, czy www.odr.zetobi.com.pl (znajduje się tu także wykaz gospodarstw agroturystycznych w powiecie).

Współpraca, media


        Większość działań skierowanych na promocję oraz rozwój turystyki nie byłaby możliwa bez współpracy z innymi instytucjami, zakładami pracy czy osobami prywatnymi. Powiat grajewski współpracuje między innymi z Urzędami Gmin, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, prasą, telewizją,  portalami internetowymi.

Podobnie do innych


         W podsumowaniu można stwierdzić, iż materiały i narzędzia wykorzystywane
w promocji i rozwoju turystyki w powiecie grajewskim nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych przez inne samorządy. Przedstawiony powyżej zakres działań można uznać za optymalny.


                                                                                          Sporządziła : Cybula Małgorzata