Deklaracja dostępności serwisu Starostwo Powiatowe w Grajewie

Starostwo Powiatowe w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Starostwo Powiatowe w Grajewie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Starostwo Powiatowe w Grajewie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa www.starostwograjewo.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

- zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

- opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

- nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

- linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

- niektóre treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-11-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Olszewski, adres poczty elektronicznej powiat@starostwograjewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 273 84 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Grajewie zlokalizowany jest w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 B.

Opis dostępności wejścia do budynku Starostwa Powiatowego:

Wjazd na parking Starostwa Powiatowego znajduje się  od ul. Popiełuszki, na parkingu zlokalizowane są  dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • Wejście główne bezprogowe,  bezpośrednio z chodnika posesji, następnie  prowadzą schody z pięcioma stopniami do korytarza  parteru i klatki schodowej umożliwiającej ciąg komunikacyjny na piętro i poddasze . Budynek  Starostwa Powiatowego to jeden segment o czterech kondygnacjach, jeden podziemnej i trzech naziemnych – parter, piętro i poddasze.
 • Wejście główne dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię, bezpośrednio z chodnika posesji do korytarza parteru. Na parterze po lewej stronie od wejścia zlokalizowana jest łazienka dostosowana  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kierować się do najbliższego pokoju, gdzie mogą zgłaszać potrzebę komunikacji z poszczególnymi pracownikami bez konieczności przemieszczania się na wyższe kondygnacje.

Opis dostępności w budynku Starostwa Powiatowego do pomieszczeń, korytarzy i schodów:

 • Komunikacja z poziomu parteru na kolejne kondygnacje klatkami schodowymi, brak windy oraz platformy przyschodowej. Łazienki oraz pomieszczenia znajdujące się na I i II piętrze budynku Starostwa nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia

 • Film informacyjny w polskim języku migowym wraz z opisem o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Grajewie
 • Zmiana wielkości czcionki na stronie internetowej.
 • Strona posiada wersję o dużym kontraście.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (TAB, Shift+TAB, Enter).

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Grajewo, Ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

WWW: www.starostwograjewo.pl

e-mail: powiat@starostwograjewo.pl

Adres Skrzynki ePUAP: /Starostwo_Powiatowe_w_Grajewie/SkrytkaESP

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 

Koordynatorzy dostępności

Zespół Koordynatorów do spraw dostępności:
Tomasz Olszewski - Przewodniczący Zespołu
Marek Chyliński - Członek
Elżbieta Szarnecka - Członek
Maria Styczyńska- Członek
Agnieszka Sylwia Kozikowska - Członek
Tomasz Konrad Lamirowski - Członek

Inne informacje i oświadczenia

Obowiązek informacyjny RODO dotyczący danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub zgłaszających brak ostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, a także osób ubiegających się o zapewnienie dostępności cyfrowej