Wersja do druku

 

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

tel./fax 86 273-84-63/62

BIP: http://bip.starostwograjewo.pl

E-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl

Załatw Sprawę:


Wirtualny spacer po urzędzie

 Materiały Promocyjne do Pobrania

Wirtualny spacer

 

(rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zaleznego od rybactwa)

Naucz się udzielać pierwszej pomocy - Gra edukacyjna

Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online

 Piękny film promujący Województwo  Podlaskie do pobrania  na www.wrotapodlasia.pl

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźniczych
i łownych oraz mięsa z tych zwierząt w obwodach badania zwierząt rzeźnych oraz ich
mięsa na obszarze Powiatu Grajewskiego.

 

Program współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015

 

Informacja o promocji Powiatu Grajewskiego - rozwój turystyki i agroturystyki

 

Inwestycje zrealizowane na terenie Powiatu Grajewskiego w 2013 roku

Harmonogram dyżurów nocnych w aptekach ogólnodostępnych na terenie miasta Grajewo w dni powszednie oraz całodobowych dyżurów w niedziele i dni wolne od pracy

Poradnik o tematyce związanej z wysokimi temperaturami

Ogłoszenie o wszczęciu posepowania adminstracyjnego

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 124 ust. 1 i art. 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) INFORMUJE o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z niżej opisanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A.

Czytaj...

Spotkanie Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

W dniu 01.12.2016 roku o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyło się pierwsze spotkanie powołanego przez Starostę Grajewskiego Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2017-2025.W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Zespołu. Otwarcia spotkania dokonała Pani Anna Maria Świderska – Kierownik Centrum i Przewodnicząca Zespołu.

Czytaj...

Nowe radiowozy dla policji

W poniedziałek 5 grudnia 2016 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w obecności Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego odbyło się uroczyste przekazanie czterech nowych pojazdów służbowych funkcjonariuszom Policji oraz oddanie do użytku placu wewnętrznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  W uroczystości z ramienia powiatu wzięli udział Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński, Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska, Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Stanisław Kossakowski.

Czytaj...

Wizytacja przebudowy drogi powiatowej nr 1802B

Pod koniec listopada br. Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński dokonał wizytacji trwającej przebudowy drogi powiatowej nr 1802B. Na wizytacji obecni byli również Sekretarz Gminy Grajewo Pan Kazimierz Grabowski, Inspektor Nadzoru Pani Ewa Cybula oraz przedstawiciel wykonawcy Pan Jerzy Kruger. Starosta rozmawiał z kierownikiem robót, robotnikami oraz mieszkańcami. Interesował się głównie postępem robót, a także warunkami pracy w czasie niesprzyjającej pogody.

Czytaj...

Stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej  S-16

Rada Powiatu Grajewskiego popiera postulaty mieszkańców powiatu grajewskiego, monieckiego, ełckiego i zwraca się z prośbą o utrzymanie w rządowych planach budowy drogi ekspresowej S-16  Ełk - Grajewo - Mońki - Knyszyn (łącznika dróg via Baltica i via Carpatia). Propozycja budowy tego połączenia komunikacyjnego znalazła się wśród przedłożonych przez ministra infrastruktury i budownictwa i przyjętych przez rząd, zmian w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Powyższa sieć została właśnie uzupełniona m.in. o drogę ekspresową S-16  Ełk (S61) – Knyszyn (S19), jako łącznik dróg via Baltica i via Carpatia.

Czytaj...

Harmonogram dyżurów aptek - grudzień 2016

Czytaj...

Przebudowano przepust drogowy w miejscowości Ławsk

W dniu 17 listopada 2016 r. dokonano odbioru robót związanych z realizacją zadania „Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu drogi powiatowej nr 1820B w km 6+201”. Roboty były realizowane w terminie od 30.08.2016 r. do 07.11.2016 r. przez  firmę EKODROM Sp. z o.o., ul. Mirabelki 25,16-300 Augustów. Przebudowa przepustu polegała na wykonaniu odtworzenia trasy i punktów pomiarowych wraz z robotami rozbiórkowymi, wykonaniu niezbędnych wykopów i nasypów, wykonaniu przepustu dwuotworowego łukowo-kołowego...

Czytaj...

Przebudowa drogi 1802B ul.Konopska - Konopki

Na koniec listopada planowane jest zakończenie prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1802B na odcinku ul.Konopska w Grajewie - Konopki. Wykonawcą robót jest wybrana w drodze postępowania przetargowego firma STRABAG Spółka z o.o. z Pruszkowa.  Całkowita wartość zadania wynosi 2 377 266,92 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr 15P/2016 z dnia 04 października 2016 r. w kwocie 1 188 633,46 zł.

Czytaj...

XIII Festiwal Gorących Serc

W dniu 18.11.2016 w Grajewskim Centrum Kultury odbył się XIII Festiwal Gorących Serc zorganizowany przez  Stowarzyszenie „Szkoła naszą szansą” oraz Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Do uczestnictwa w festiwalu organizatorzy zaprosili uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu grajewskiego oraz okolic. Festiwal propaguje twórczość osób niepełnosprawnych, ukazuje szerszej publiczności możliwości osób niepełnosprawnych, promuje talenty i wszelkie formy artystyczne jako rodzaje terapii przez sztukę, popularyzuje pracę z osobami niepełnosprawnymi.

Czytaj...

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Waszego Święta - Dnia Pracownika Socjalnego serdecznie Państwa pozdrawiamy  i przekazujemy najserdeczniejsze podziękowania za codzienną, jakże trudną i odpowiedzialną pracę – służbę drugiemu człowiekowi, za wyciągniętą dłoń człowiekowi potrzebującemu, za wrażliwość, cierpliwość i serdeczność  w niesieniu  pomocy, za przyjmowanie na siebie odpowiedzialności  za codzienny „człowieczy los”. To dzięki Waszej specjalistycznej wiedzy i zaangażowaniu osoby i rodziny korzystające z różnych form pomocy społecznej pokonują trudne i kręte dla nich „drogi życia”.

Czytaj...

Informacja KRUS

Czytaj...

Narodowe Święto Niepodległosci w Grajewie

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Władze samorządowe, przedstawiciele placówek oświatowych i instytucji oraz mieszkańcy Grajewa wzięli udział w oficjalnych obchodach 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tradycyjnie obchody rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w parafii kościoła Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

Czytaj...

Prace remontowe przy KP PSP w Grajewie

Trwają prace związane z przebudową drogi dojazdowej oraz chodników przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – ETAP 3”. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” z Grajewa. W ramach zadania położony zostanie chodnik przed wejściem głównym do budynku głównego KP PSP w Grajewie, wykonany zostanie plac wewnętrzny KP PSP w Grajewie oraz droga dojazdowa.

Czytaj...

Przebudowa ul.Konopskiej w Grajewie

Powiat Grajewski od miesiąca września 2016r realizuje zadanie inwestycyjne p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyprki – Kurki – Tarachy – Bęćkowo – Szczuczyn w km 0+000 – 3+430”. Wykonawcą robót budowlanych jest firma STRABAG Spółka z o.o. z Pruszkowa. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i wsparciu finansowemu udzielonemu powiatowi przez Gminę Grajewo oraz Miasto Grajewo.

Czytaj...
 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W środę 26 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie pod przewodnictwem starosty grajewskiego Pana Zygmunta Kruszyńskiego, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W trakcie posiedzenia komisji analizowano zagrożenia wynikające z niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie zimowym oraz podejmowanie działań profilaktycznych . Wiodącym tematem była kwestia związana z możliwościami udzielania pomocy i wsparcia osobom potrzebującym.

Czytaj...

Dyżury aptek w listopadzie 2016

Czytaj...

Zasady udzielania stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/258/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. 2016 r., poz. 3718).

Czytaj...

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta

Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem dlatego tak ważne jest, aby wiedział jak. poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia. Niestety wiedza Polaków o prawach pacjenta jest nadal, niewystarczająca i wielu z nich nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji Przede wszystkim jest to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta – centralny organ rządowy, który w 2009 r......

Czytaj...

Sacrum et Musica

23 października 2016 r. w Katedrze Łomżyńskiej pw. Św.Michała Archanioła odbyło się uroczyste zakończenie XII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "Sacrum et Musica".W trakcie koncertu, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej Jan Miłosz Zarzycki wręczył podziękowania za wsparcie finansowe festiwalu m.in.:Zygmuntowi Kruszyńskiemu - Staroście Grajewskiemu,Arturowi Kuczyńskiemu - Burmistrzowi Szczuczyna.

Czytaj...

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego

Dnia 18 października 2016 r. w Szkole Podstawowej w Szczuczynie odbyła się  uroczystość Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych za  rok szkolny 2015/2016. W uroczystości wzięli udział nauczyciele oraz dyrektorzy szkół z terenu powiatu grajewskiego. Przedstawiciele najlepszych szkół odebrali z rąk Starosty Powiatu Grajewskiego Pana Zygmunta Kruszyńskiego, Wicestarosty Powiatu Grajewskiego Pani Alicji Rutkowskiej i Wiceburmistrza Miasta Szczuczyn Pana Krzysztofa Zalewskiego puchary oraz okolicznościowe dyplomy.

Czytaj...

VII Mundurowe Manewry „Zdobywanie Jednostki”

W dniu 20 października 2016 roku na terenie byłej jednostki 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie odbyły się VII Mundurowe Manewry „Zdobywanie Jednostki”. W tegorocznych zawodach wzięło udział 87 uczestników. Do udziału w „MANEWRACH” zgłosiły się między innymi jednostki Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Organizacje Strzeleckie oraz młodzież gimnazjalna.  Powiat Grajewski reprezentowała drużyna pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie w składzie Pan Artur Muczyński, Pan Karol Wiśniewski oraz Pan Damian Bagiński.

Czytaj...

Agro-Podlasie 2016

W piątek 14 października 2016r. w Zespole Szkół w Niećkowie odbyła się XI wojewódzka konferencja „Agro-Podlasie”. Głównym punktem programu była debata dotycząca bieżącej sytuacji w rolnictwie. Na zaproszenie organizatorów przybyli rolnicy, pracownicy firm i instytucji obsługujących rolnictwo oraz reprezentanci wszystkich ugrupowań sejmowych. Z ramienia Powiatu Grajewskiego w konferencji udział wzięli Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska, Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Stanisław Kossakowski oraz Radny Powiatu Grajewskiego Pan  Janusz Marcinkiewicz.

Czytaj...

Powiatowy Dzień Edukacji 2016

W dniu 13 października 2016 r. w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny w formie skeczu oraz tańca kabaretowego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Niećkowie.Życzenia pracownikom oświaty złożyli przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Szkół w Niećkowie, Pani Alina Jadwiga Wąż...

Czytaj...

Kondolencje

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Stanisława Wiśniewskiego. Żegnamy żołnierza Armii Krajowej „ps. Wiarus”, kombatanta, wielkiego patriotę i „Dobrego Człowieka”, który dewizie Bóg, Honor, Ojczyzna był wierny do końca.

Łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia najbliższym: żonie, dzieciom i rodzinie zmarłego.

Zarząd i Rada Powiatu Grajewskiego

 

Wywiad z J.Marcinkiewiczem organizatorem WOŚP w Szczuczynie

Uczestniczę w akcji WOŚP od wielu już lat. Jako gospodarz Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie wspólnie z placówkami oświatowymi z terenu gminy Szczuczyn co roku organizuję zbiórki przeprowadzając imprezę towarzyszącą Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szczególne podziękowania kieruję do młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie oraz ich opiekuna Pani Krystyny Koniecko za bezinteresowną pomoc.

Czytaj...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska)

W ramach programu wieloletniego pod nazwą ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Grajewski, realizuje zadanie inwestycyjne p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyprki – Kurki – Tarachy – Bęćkowo – Szczuczyn w km 0+000 – 3+430”. Całkowita wartość zadania wynosi 2 377 266,92 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr 15P/2016 z dnia 04 października 2016 r. w kwocie 1 188 633,46 zł.

Czytaj...

Fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach informuje, iż w ramach realizowanych projektów, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oferuje przedsiębiorcom z terenu województwa podlaskiego wsparcie w postaci Funduszy Pożyczkowych. Środki z Funduszy przeznaczone są na współfinansowanie w formie pożyczek przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorców z naszego województwa.

Czytaj...

Obowiązujący Harmonogram dyzurów aptek na terenie miasta Grajewo do 02.11.2016

Czytaj...

Czarna Hańcza Rzeką Roku 2016

Czarna Hańcza zwyciężyła w internetowym konkursie na Rzekę Roku 2016 Klubu Gaja. Ta piękna rzeka, której źródła wypływają w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, oczarowała ogromną cześć głosujących internautów, którzy oddali na nią ponad 5000 głosów. Do konkursu została zgłoszona przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną.

Czytaj...

Most w Szymanach już otwarty

Od dzisiaj można będzie przejeżdżać przez odnowiony most w Szymanach, który stanowi połączenie komunikacyjne z miejscowością Koszarówka oraz  drogą wojewódzką nr 65. W dniu 3 października 2016 roku władze samorządowe oraz wykonawca prac remontowych firma Pana Ireneusza Toczyłowskiego z Łomży podpisały protokół odbioru zadania inwestycyjnego p.n.:,, Remont bieżący mostu w m.Szymany”. Wartość robot budowlanych wyniosła ogółem 185 007,01 zł w tym dofinansowanie w wysokości 50% otrzymano z budżetu Gminy Grajewo.

Czytaj...

Posiedzenie Rady Społecznej ZOL w Szczuczynie

Rada Społeczna Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie pozytywnie zaopiniowała plan finansowy. W czasie spotkania poruszane były bieżące sprawy z działalności ZOL, Dyrektor Pani Elżbieta Niklińska udzielała odpowiedzi na zadane pytania i uwagi członków Rady Społecznej. Na zakończenie posiedzenia serdecznie podziękowała za wsparcie finansowe ze strony samorządu. Podziękowania skierowała również do Radnego Powiatu Grajewskiego Pana Janusza Marcinkiewicza za pomoc w pozyskaniu sprzętu od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzięki któremu, poprawiły się warunki hospitalizacji.

Czytaj...

Otwarcie ulicy Robotniczej w Grajewie

W piątek 23 września 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej ulicy Robotniczej w Grajewie. Zadanie inwestycyjne o nazwie „Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ul. Robotniczej” zrealizowano w  ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz przy udziale środków finansowych Powiatu  Grajewskiego i największych lokalnych zakładów.

Czytaj...

Konsultacje w ramach projektu "Wiedzieć wcześniej"

Projekt adresowany jest do mieszkańców województwa podlaskiego, zwłaszcza mieszkańców: Sejn, Suwałk, Augusta, Grajewa, Łomży, Kolna, gdzie odległość od specjalistycznych placówek i możliwość skorzystania z odpowiedniej pomocy jest niewystarczająca. Celem projektu jest profilaktyka występowania zaburzeń i wczesnego wykrywania nieprawidłowości w rozwoju dzieci - poprzez możliwość konsultacji ze specjalistami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Czytaj...

Przebudowa ul.Konopskiej w Grajewie

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1802B na odcinku ul.Konopska w Grajewie - Konopki. Wykonawcą robót budowlanych jest firma STRABAG Spółka z o.o. Przekazanie placu budowy nastąpiło 29 sierpnia bieżącego roku, a termin zakończenia prac planowany jest na 30 listopada 2016 r. Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, chodników, istniejących zjazdów, odwodnienia oraz odnowione zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Pierwsze prace związane z przebudową ul. Konopskiej rozpoczęły się 15 wrzesnia od rozebrania krawężników i płytek chodnikowych na długości 300 metrów od skrzyżowania z drogą krajową 61.

Czytaj...

Studia podyplomowe „Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej”

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe „Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej” organizowane wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Dokumenty na obecną edycję 2016/17 można składać do 20 września br.Cele studiów. Głównym celem studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej, jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli, posiadających umiejętności wykorzystania specjalistycznej wiedzy z zakresu współczesnych metod, sposobów i zasad zarządzania kryzysowego, specyficznych w pracy administracji publicznej oraz służb publicznych.

Czytaj...

Ćwiczenia sprawdzające system alarmowania

W dniu 22 września 2016 r., w związku z przeprowadzanym ćwiczeniem Podlasie-16, w celu weryfikacji sprawności działania systemu alarmowania, w godz. 11.00 - 12.00 planowane jest przekazywanie komunikatów głosowych za pomocą syren alarmowych w Grajewie, Szczuczynie, Wąsoszu i Radziłowie. Komunikaty głosowe będą miały charakter ćwiczebny.

Czytaj...

W Starostwie Powiatowym można płacić kartą

Z dniem 20.09.2016r. w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Grajewie, istnieje możliwość wnoszenia opłat kartą płatniczą oraz drogą elektroniczną przez stronę www.info-car.pl. Przy każdej transakcji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2,00 zł.

 

Czytaj...

IX Bieg Rolnika w Białaszewie

W dniu 17 września 2016 roku w Białaszewie odbył się IX Bieg Rolnika zorganizowany przez Urząd Gminy Grajewo, Klub Sportowy Maratonka Grajewo, Szkołę Podstawową w Białaszewie i OSP Białaszewo. Na zaproszenie organizatorów przybyli licznie mieszkańcy powiatu grajewskiego oraz powiatów ościennych, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i firm oraz goście z zagranicy. Powiat Grajewski reprezentowała Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska.

Czytaj...

77 rocznica agresji sowieckiej na Polskę

W sobotę, 17 września 2016 r. przy Pomniku Niepodległości w Grajewie odbyły się uroczystości upamiętniające  77 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. W uroczystościach uczestniczyli m.in: Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Waldemar Wieczorek, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Pan Antoni Milewski, Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Pani Halina Muryjas – Rząsa, Sekretarz Miasta Grajewo Pan Ryszard Wolwark.

Czytaj...

Dożynki Powiatowe w Radziłowie

W dniu 18 września 2016r. w Radziłowie  odbyły się  XVIII Dożynki Powiatowe. Organizatorami Powiatowego Święta Dziękczynienia za tegoroczne zbiory byli: Starosta Grajewski –  Zygmunt Kruszyński, Ksiądz kan. Jacek Schneider - Proboszcz Parafii  pw. Św. Anny w Radziłowie oraz  Krzysztof Milewski –Wójt. Gm.Radziłów.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Jacka Czaplickiego –Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii  Biskupiej w Łomży.

Czytaj...

Bezpłatne badania mammograficzne w Szczuczynie

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się w Szczuczynie – 26 września przy ulicy Senatorskiej 1A .Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat. Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Czytaj...

Ogłoszenie o uruchomieniu syren alarmowych

Dnia 17.09.2016r. o godz. 12.00  na terenie powiatu Grajewskiego uruchomione zostaną na jedną minutę syreny alarmowe , celem uruchomienia syren jest upamiętnienie 77 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Ćwiczebne uruchomienie syren reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach

Czytaj...

Zaproszenie na Powiatowe i Parafialne Święto Dziękczynienia za Plony

Czytaj...

Trwają prace remontowe mostu w Szymanach

Trwają prace związane z remontem mostu w miejscowości Szymany. Wykonano oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji nośnej mostu. Zakończono prace związane z wykonaniem podkładu drewnianego, które umożliwiają ruch pieszy na moście dzięki czemu dzieci mogą pieszo przejść mostem do szkoły. Prace budowlane powinny zakończyć sie w październiku. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu za cierpliwość, którą wykazują w oczekiwaniu na koniec przebudowy

 

Czytaj...

Biebrzańskie Sianokosy 2016

10 września 2016 r. na terenie Bagno Ławki przy wieży widokowej na Carskiej Szosie odbyły się XV Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody "Biebrzańskie Sianokosy".
Mistrzostwa odbyły się przy upalnej pogodzie i po raz drugi z rzędu w warunkach dużej suszy. Mimo koszenia na bagnie, buty gumowe nie były konieczne. Zawodom cały czas towarzyszył „żywy” ŁOŚ – król bagien, który jest w herbie Powiatu Grajewskiego. Po raz pierwszy pole treningowe i miejsce do rozgrzewki miało oficjalną nazwę  „ŁOSIA ŁĄCZKA”.

Czytaj...

Otwarcie dróg gminnych

W dniu 9 września 2016 r. odbyły się uroczystości  związane z odbiorem i otwarciem przebudowanych dróg gminnych w Białaszewie oraz Sojczynie Borowym . W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński , Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Pani Alicja Rutkowska ,Radna Powiatu Grajewskiego Pani Ewelina Ajdyn ,Wójt Gminy Grajewo Pan Stanisław Szleter, Sekretarz Gminy Grajewo Pan Kazimierz Grabowski, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Pan Wiesław Żyliński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego  Pan Jacek Piorunek, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Mieczysław Bagiński .

Czytaj...

XIV edycja konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny

Uprzejmie informujemy, że Polska Organizacja Turystyczna rozpoczęła XIV edycję konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT". W województwie podlaskim koordynatorem etapu regionalnego po raz dziewiąty jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród branży turystycznej i lokalnych samorządów. W ubiegłym roku dzięki do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba produktów turystycznych. Swoje oferty turystyczne zgłosiło aż 37 podmiotów z województwa podlaskiego.

Czytaj...

72 rocznica bitwy na Grzędach

8 września 2016 r. przypada 72. rocznica jednej z największych bitew partyzanckich stoczonych podczas II Wojny Światowej na terenie województwa podlaskiego. W lasach pod Grzędami, ok. 350  polskich partyzantów stoczyło krwawą walkę z przeważającą pod względem liczebności i uzbrojenia  armią niemiecką.Walki na Grzędach trwały dwa dni (8-9.09.1944r) . Przygotowujący się do bitwy i oczekujący na wznowienie ofensywy sowieckiej, Pułk został otoczony przez wojska niemieckie. Dążący do likwidacji tego zgrupowania okupant rzucił przeciwko niemu oddziały 50. Dywizji Piechoty ze składu niemieckiego 6. Korpusu.

Czytaj...

Uczczono pamięć poległych

Pierwszego września 2016 roku na zaproszenie samorządowych władz Gminy Prostki na uroczystości upamiętniające 77 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej odpowiedzieli licznie kombatanci, przedstawiciele samorządów i instytucji z terenu powiatu ełckiego oraz grajewskiego. Powiat Grajewski reprezentował Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński, Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Stanisław Kossakowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Waldemar Wieczorek.

Czytaj...

Parking już otwarty

W dniu 6 września 2016r władze samorządu powiatowego i kierownictwo przedsiębiorstwa „SAM-POL” podpisały protokół odbioru zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Rozbudowa parkingu przy ul. Strażackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu”. Wartość robot budowlanych wyniosła ogółem 80 619,66 zł. Inwestycje z ramienia powiatu odebrała komisja w składzie Pan Mariusz Wojciechowski, Pan Antoni Milewski i Pan Mariusz Mikielski przy udziale Starosty Powiatu Grajewskiego Pana Zygmunta Kruszyńskiego...

Czytaj...

Dyżury aptek od 05.09.2016

Czytaj...

77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W czwartek, 1 września 2016 r. w Grajewie przy Pomniku Niepodległości odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w których uczestniczył Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński. Minęło 77 lat od wybuchu II wojny światowej, największego konfliktu zbrojnego w historii świata. Jak co roku, mieszkańcy powiatu, samorządowcy,  przedstawiciele służb mundurowych, a także reprezentanci różnych miejscowych środowisk zawodowych oraz społecznych  zgromadzili się przy Pomniku Niepodległości, by uczcić pamięć wszystkich tych, którzy polegli w walkach.

Czytaj...

Ogłoszenie o treningowym włączeniu syren alarmowych

W dowód uczczenia 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że 1-szego września br. o godz. 12:00  zostaną włączone syreny alarmowe  na jedna minutę.

 

Czytaj...

 

Konkurs fotograficzny „Mokradła dla przyszłości”

Ochrona obszarów wodno-błotnych, jednych z najrzadszych i ginących środowisk europejskich, jest ogromnie istotna dla naszej przyszłości. Konkurs ma między innymi podkreślać ich unikatowość i uświadomić jak ogromną rolę grają one w życiu człowieka. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych powyżej 19 roku życia.

Czytaj...

Akcja „Zbieramy krew dla Polski”

W dniu 9 września 2016 r. w Koszarówce przy ul. Białostockiej 4 odbędzie się organizowana przez Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża akcja „Zbieramy krew dla Polski”. Patronat Honorowy obejmie Starosta Powiatu Grajewskiego Pan Zygmunt Kruszyński.
Już po raz dziewiąty Polski Czerwony Krzyż wraz z Grupą Muszkieterów, zrzeszającą sieci Intermarche i Bricomarche organizuje kampanię promocyjną honorowego krwiodawstwa połączoną z pobieraniem krwi w ambulansach.

Czytaj...

Posiedzenie PZZK poświęcone wirusowi ASF

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się 12 sierpnia 2016 roku. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu grajewskiego. Spotkanie poświęcone było omówieniu możliwości reagowania służb, inspekcji i straży powiatowych w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu grajewskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Józef Matyskieła przedstawił plan działań w sytuacji zagrożenia wirusem określanym mianem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Czytaj...

Plan orientacyjny - objazdy most przez rzekę Ełk w m. Szymany

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie informuje o utrudnieniach w ruchu na drodze powiatowej nr 1797B Koszarówka - Szymany od dnia 22.08.2016r. do 07.10.2016r. - brak możliwości przejazdu w m. Danówek, gmina Grajewo - most na rzece Ełk.

Powyższe utrudnienia spowodowane są wykonaniem remontu kapitalnego mostu.

Na czas trwania remonu dojazd do m. Szymany będzie odbywał się drogą gminną Toczyłowo - Szymany (od strony drogi 61), a od drogi nr 65 będzie dojazd do m. Danówek i Koty Rybno.

Czytaj...

Remont mostu w Szymanach

W dniu 09 sierpnia 2016 r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Grajewie a Zakładem Wielobranżowym Ireneusz Toczyłowski  z Łomży została podpisana umowa na realizację zadania p.n.: „Remont bieżący mostu w m.Szymany”. Wartość realizacji zadania to kwota  185 007,01 zł w tym dofinansowanie w wysokości 50% z budżetu Gminy Grajewo. Prace remontowe rozpoczną się niebawem. Planowane zakończenie realizacji zadania zostało przewidziane na październik 2016r.

Czytaj...

 

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

Czytaj...

Rozbudowa parkingu przy ul. Strażackiej 6B

W dniu 02 sierpnia 2016 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Grajewskiego a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – Transportowym ,,SAM – POL” s. c. z Grajewa została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Rozbudowa parkingu przy ul. Strażackiej 6B  łącznie z wykonaniem zjazdu”.  Wartość realizacji zadania to kwota 75 850,41 zł. Wykonawca rozpoczął prace w dniu 09 sierpnia 2016 r. Planowany termin zakończenia  robót budowlanych to 31 sierpień 2016 r.

Czytaj...

Obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Dokładnie 72 lata temu, 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17:00, czyli tzw. godzinie "W", wybuchło Powstanie Warszawskie będące największym zrywem militarnym w okupowanej przez Niemców Europie. Z tej okazji władze powiatu i miasta, a także reprezentanci różnych miejscowych środowisk zawodowych oraz społecznych złożyły wieńce pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie. W uroczystości wzięli udział m.in. Starosta Grajewski Pan Zygmunt Kruszyński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Waldemar Wieczorek, Burmistrz Miasta Grajewo Pan Dariusz Latarowski, Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Pani Halina Muryjas – Rząsa , Przedstawiciel Posła na Sejm RP VIII kadencji Pana Adama Andruszkiewicza Pan Daniel Purwin .

Czytaj...

Nowe inwestycje na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Grajewie

Szpital w Grajewie doczekał się kolejnych inwestycji. Zmiany zajdą na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Już wkrótce ruszą prace remontowe. Zmiany nie ominęły także personelu. Od 1 lipca 2016 nowym ordynatorem został dr. n. med. Zdzisław Gołaszewski. Chwali on zaangażowanie dyrektora szpitala Pana Grzegorza Dembskiego oraz samorządów w walce o uzyskanie środków na remont.

 

Czytaj...

Projekt PROW ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Wypychy - Dusze”

27 lipca 2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania drogowego z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj...

Projekt PROW ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w miejscowości Biebrza”

27 lipca 2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania drogowego z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj...

Projekt PROW ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”

27 lipca 2016 r. została podpisana umowa na realizację zadania drogowego z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj...

Święto 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

Obchody Święta 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej rozpoczęły się w środę, 13 lipca a zakończyły w piątek 15 lipca. Gospodarzem uroczystości był dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, pułkownik Jarosław Gromadziński. Obchody Święta rozpoczęły się od meczu z lokalnymi samorządowcami. Zawodnicy obydwu drużyn z poświęceniem i pełnym zaangażowaniem podeszli do rozgrywki. Pomimo wyrównanej gry więcej szczęścia mieli ZAWISZACY ustanawiając ostatecznie wynik meczu na 6:2.

Czytaj...

Nowe inwestycje w Powiecie Grajewskim

Informujemy, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego Powiat Grajewski uzyskał dofinansowanie inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powiat Grajewski do dofinansowania złożył trzy wnioski: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo-Boczki Świdrowo” o długości 3,32 km. Projekt uzyskał wysoką ocenę zajmując siódme miejsce na liście projektów wybranych do dofinansowania tj. 18 pkt.

Czytaj...

Ogólnopolskie dni NATO 8-9 VII 2016r.

Czytaj...

Mammobus w Twojej miejscowości. Pamiętaj latem o swoim zdrowiu!

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Czytaj...

Festyn Strażacki w Wierzbowie

W dniu 26 czerwca 2016 r. w Wierzbowie odbył się Festyn Strażacki, podczas którego przeprowadzono XXII gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięło udział 10 jednostek OSP, które wystawiły 10 męskich drużyn pożarniczych oraz 4 kobiece drużyny pożarnicze. Rywalizacja odbywała się w 2 konkurencjach tj. sztafecie pożarniczej 7 x 50 m i ćwiczeniach bojowych. Powiat Grajewski reprezentowała Pani Alicja Rutkowska Wicestarosta Powiatu Grajewskiego.

Czytaj...
 

Festyn Integracyjny "Żyjmy Razem - Grajewo 2016"

Dnia 17.06.2016 r w Klubie „Hades” odbył się XIV Powiatowy Festyn Integracyjny "Żyjmy Razem - Grajewo 2016" zorganizowany przez: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Grajewo, Urząd Gminy Grajewo oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Powiat Grajewski reprezentował Pan Zygmunt Kruszyński Starosta Powiatu Grajewskiego.

 

Czytaj...

Jaka prywatyzacja szpitala? Jaka likwidacja oddziałów?

Oświadczam, że mi, jako kierownikowi grajewskiego szpitala, nic nie wiadomo, jakoby istniały jakiekolwiek plany prywatyzacji szpitala lub likwidacji bądź prywatyzacji oddziałów szpitalnych. Nie zauważyłem też, by gromadziły się nad szpitalem czarne chmury. Placówka od kilku lat kończy lata obrachunkowe z niewielkim zyskiem i nie ma zagrożenia finansowego, które obligowałoby do zmiany formy organizacyjnej placówki.

Czytaj...

IV Powiatowa Konferencja Naukowa pt. „Mowa i tradycje kulturowe przodków”

14 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie odbyła się IV Powiatowa Konferencja Naukowa pt. „Mowa i tradycje kulturowe przodków”. Gościliśmy językoznawców zaangażowanych w tworzenie publikacji „Dialog Pokoleń Mazowsze - Powiat Grajewski”. „Dialog pokoleń” to projekt realizowany przez Towarzystwo Kultury Języka w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem projektu jest ocalanie od zapomnienia resztek gwary, która zachowała się w języku mieszkańców polskich wsi.

Czytaj...

Zaproszenie dla gmin do udziału w projekcie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres" Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku zapraszają gminy do udziału w projekcie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”. Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Czytaj...

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych ogłosiła nabór do Konkursu 2/2016 na mikrodotacje

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłosiła nabór do Konkursu 2/2016 na mikrodotacje w kwocie od 1000 zł do 2500 zł ramach „Podlaskiego Pozarządowego Fundusz Mikrodotacji”. Zapraszamy  młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa podlaskiego do udziału w Konkursie.

Czytaj...

Mammobus w Grajewie

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się 17 czerwca w Grajewie przy Urzędzie Miasta, ul. Strażacka 6A.Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Czytaj...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1815B Wąsosz - Komosewo -  Bagienice

W ramach programu wieloletniego pod nazwą ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Grajewski realizuje zadanie inwestycyjne p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1815B Wąsosz - Komosewo -  Bagienice w km 2+267 – 5+010”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 269 882,87 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa, zgodnie z zawartą umową  o dofinansowanie nr 9P/2016 z dnia 17 maja 2016 r., w kwocie  634 941,43 zł.

Czytaj...

Departament EFS ogłasza konkurs "Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych"

Ministerstwo Rozwoju, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego jako Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informuje, że ogłosiło konkurs na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych.Celem konkursu, którego budżet wynosi 20 min. PLN, jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, niosących pomoc całym rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a następnie ich przetestowanie i włączenie do polityk lokalnych tych, które się najlepiej sprawdzą.

Czytaj...

XIX sesja Rady Powiatu Grajewskiego

27 maja 2016 roku odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Grajewskiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Kossakowski. Radni wysłuchali Informacji Przewodniczącego Zarządu Pana Zygmunta Kruszyńskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Pan Sławomir Jan Ginel  przedstawił opinię z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2015 r.

Czytaj...

Posiedzenie Podlaskiego Forum Terytorialnego w Białymstoku

W dniu 24 maja 2016 roku odbyło się Posiedzenie Podlaskiego Forum Terytorialnego w Białymstoku. Wicestarosta Grajewski Pani Alicja Rutkowska reprezentowała Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego. W posiedzeniu Podlaskiego Forum Terytorialnego udział wzięli przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządówi administracji.

Czytaj...

Skrzyżowanie DK Nr 61 ul. Piłsudskiego z ulicami Kolejową i Konopską w Grajewie

W dniu 23 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie odbyło się75 posiedzenie Zarządu Powiatu Grajewskiego.  Obrady rozpoczęły się o godzinie 09:10.W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący Zarządu Pan Zygmunt Kruszyński, Wiceprzewodniczący Zarządu Pani Alicja Rutkowska, Członkowie Zarządu Pan Leszek Czyżewski, Pan Jan Zawadzki, Pan Janusz Marian Marcinkiewicz oraz zaproszeni goście: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Antoni Cybula,  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie Pan Jan Julian Połonowicz, I Zastępca Burmistrza

Czytaj...

XIX sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Uprzejmie zapraszam na XIX sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 27.maja 2016 r. (piątek) o godz. 800 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Grajewskiego. 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie
od ostatniej sesji.

Czytaj...

Złote Gody w Gminie Wąsosz

W dniu 18 maja  2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wąsoszu odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych mieszkańcom Gminy Wąsosz.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu, pod przewodnictwem ks. Kanonika Marka Milanowskiego, proboszcza parafii.

Czytaj...

74 posiedzenie Zarządu Powiatu Grajewskiego

W dniu 17 maja 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Grajewie odbyło się 74 posiedzenie Zarządu Powiatu Grajewskiego. Obrady rozpoczęły się o godzinie 15:00. W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący Zarządu Pan Zygmunt Kruszyński, Wiceprzewodniczący Zarządu Pani Alicja Rutkowska, Członkowie Zarządu Pan Leszek Czyżewski, Pan Jan Zawadzki, Pan Janusz Marian Marcinkiewicz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Stanisław Kossakowski, Skarbnik Powiatu Grajewskiego Pani Maria Jasińska a także Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie Pan Jan Julian Połonowicz.

Czytaj...

Wsparcie finansowe na realizację projektu "Lokalny Animator Sportu"

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku opublikowała wyniki naboru uzupełniającego w postaci wykazu jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski w projekcie „Lokalny Animator Sportu” zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego w 2016 r. w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”; zgodnie z tym wykazem powiat grajewski pozyskał środki we wnioskowanej  (dnia 5 maja 2016 r.)

Czytaj...

Wsparcie finansowe na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W nawiązaniu do zapisów § 11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. poz. 1667), Zarząd Powiatu Grajewskiego informuje o przyznanym przez Wojewodę Podlaskiego (decyzją z dnia 6 maja 2016 r.) wsparciu finansowym na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Czytaj...
 

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego i Podlaskiego

W dniu 12-14 maja 2016 roku odbył się Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego i Podlaskiego w Białowieży. Powiat grajewski reprezentował Starosta Grajewski Pan Zygmunt Kruszyński. W spotkaniu w Białowieży udział wzięli również Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Pan Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera. Konwent zdominowały tematy związane z rozwojem gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz realizacja programu "Rodzina 500 plus".

Czytaj...

Konferencja pt. „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji”

18 maja 2016r w Białymstoku odbędzie się II edycja konferencji pt. „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji”. Spotkanie będzie miało miejsce w Kampusie Uniwersyteckim, w którym udział wezmą Pani Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Pan Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz dyrektorzy i przedstawiciele szkół, uczestniczący we wdrożeniu Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

Czytaj...

Spotkanie geodetów z przedstawicielami firmy TPI

W dniu 13.05.2016r. pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz wykonawcy prac geodezyjnych z terenu Powiatu Grajewskiego uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami firmy TPI z Warszawy, którzy zaprezentowali sprzęt geodezyjny oraz najnowsze technologie pomiarowe. Uczestnicy wykładu mieli możliwość zapoznania się m.in. z systemem do fotogrametrii lotniczej, dzięki któremu można w łatwy sposób pozyskać ortofotomapy oraz numeryczny model terenu o wysokiej dokładności.

 

Czytaj...

Powiatowy Dzień Matki

Gdy kto chce zamknąć w jednym słowie, ogrom uczuć jasnych do granic ostatka...Niech przyklęknąwszy - to imię wypowie!  jedno, jedyne, przenajsłodsze - Matka. Słowa tej sentencji przywitały zaproszone mamy na powiatowe obchody Święta Matki w Grajewie. Na spotkanie, które odbyło się 12 maja 2016 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im Jana Sebastiana Bacha w Grajewie, przy wsparciu dyrektor szkoły Pani Agaty Świderskiej, zaproszono  mamy ze wszystkich gmin powiatu grajewskiego.

Czytaj...

VXIII Uliczny Bieg Wilka

Uliczny Bieg Wilka wpisał się już na stałe do kalendarza imprez sportowych w powiecie grajewskim. Organizowana po osiemnasty impreza odbyła się w sobotę 7 maja w Grajewie na trasie Mickiewicza – Strażacka – 11 Listopada – Wierzbowa – Parkowa – ks. Popiełuszki – Mickiewicza. Na starcie stanęło 1250 uczestników którzy rywalizowali w 22 biegach na dystansach  od 200m do 10000m. W Biegu Głównym wystartowało 138 zawodników w tym m.in. radni powiatu grajewskiego, Gminy Grajewo oraz Urzędu Miasta Grajewo.

Czytaj...

Stanowisko Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie budowy ścieżek pieszo – rowerowych

Rada Powiatu Grajewskiego zwraca się z ponownym wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o budowę ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 61 na odcinku Toczyłowo – Tama oraz w pasie drogi krajowej Nr 65 na odcinku Grajewo – Prostki. Realizując modernizację drogi krajowej nr 61 na terenie naszego powiatu, ścieżkę rowerową zbudowano tylko na odcinkach Grajewo - Toczyłowo i Tama - Rajgród, pozostawiając odcinek Toczyłowo - Tama.

Czytaj...

Z życia powiatu grajewskiego

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku opublikowała wykaz jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski w projekcie „Lokalny Animator Sportu” zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego w 2016 r. w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Zgodnie z tym wykazem powiat grajewski pozyskał środki we wnioskowanej  (dnia 1 kwietnia 2016 r.) w  kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenie animatora na kompleksie Orlik przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Animator zatrudniony jest na okres 9 miesięcy, od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Czytaj...

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Rajgrodzie

8 maja 2016 r. o godzinie 14.00 uroczystą mszą św. w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie rozpoczęły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Główne uroczystości miały miejsce na placu przed Pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego gdzie zaproszonych gości, mieszkańców oraz strażaków powitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński.

 

Czytaj...

71 Rocznica zakończenia II wojny światowej

W dniu 8 maja 2016 r. w Grajewie odbyły się uroczyste obchody 71. Rocznicy zakończenia II wojny  światowej. Uroczystość rozpoczęła się  rekonstrukcją akcji rozbicia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na ul. Traugutta w Grajewie. Po inscenizacji, punktualnie o godzinie 13:00 zawyła syrena, zebrani wysłuchali hymnu państwowego. Następnie delegacje związków kombatanckich, zakładów pracy, szkół, jednostek oraz mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

Czytaj...

Święto Konstytucji 3 Maja w Grajewie

W dniu 3 maja 2016 r. w Grajewie odbyły się uroczyste obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja.
Lokalne władze samorządowe, poczty sztandarowe, orkiestra, delegacje organizacji i zakładów pracy oraz mieszkańcy zebrali się na placu przy Grajewskim Centrum Kultury, skąd uroczyście przemaszerowali do Kościołap. w. Trójcy Przenajświętszej na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Po Mszy Świętej delegacje i poczty sztandarowe złożyły wiązanki kwiatów pod Krzyżem „Solidarności” i Pomnikiem Niepodległości. Po sygnale syreny odegrany został hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj...

Powiatowe Obchody Dnia Matki

Dnia 12 maja 2016 roku odbędą się Powiatowe Obchody Dnia Matki. Uroczystość będzie maiła miejsce w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im Jana Sebastiana Bacha w Grajewie. Organizatorem uroczystości jest Starostwo Powiatowe w Grajewie, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im.J.S.Bacha w Grajewie.

 

Czytaj...

Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 5 maja 2016 r. w Grajewie odbyły się obchody VII Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorami  uroczystości byli Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie  oraz Stowarzyszenie Szkoła Naszą Szansą w Grajewie.  Celem uroczystości  była integracja i wspólne świętowanie osób i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli władz lokalnych, a także licznych wolontariuszy i lokalnej społeczności. Z ramienia Powiatu Grajewskiego w uroczystościach uczestniczyli Starosta Grajewski Pan Zygmunt Kruszyński, Wicestarosta Grajewski Pani Alicja Rutkowska, Wiceprzewodniczący Powiatu Grajewskiego  Pan Waldemar Tadeusz Wieczorek.

Czytaj...

Gminne obchody Dnia Strażaka w Szczuczynie

W dniu 3 maja 2016 r. w Szczuczynie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru oraz nowego wozu strażackiego dla OSP w Bęćkowie połączona z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. W uroczystościach uczestniczyli z ramienia Powiatu Grajewskiego Starosta Grajewski  Pan Zygmunt Kruszyński oraz członek Zarządu Powiatu Grajewskiego Pan Janusz Marian Marcinkiewicz.

 

Czytaj...

Uchwała w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych

Uchwała Zarządu Nr 70/278/16 z dnia 2016-04-28 w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; z zakresu kultury fizycznej; z zakresu różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego

Czytaj...

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów SP we władaniu BbPN

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w dniu 06 kwietnia br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów SP we władaniu BbPN. Zapraszam do składania ofert! Termin upływa 21.04.2016 r. Szczegóły dotyczące przetargu są dostępne w BIP pod linkiem: http://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=163

Czytaj...

Zaproszenie na konferencję „Przedsiębiorca z klimatem”

Konferencja jest elementem projektu "Predsiębiorca z klimatem" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie posłuży prezentacji efektów projektu, ale przede wszystkim ma przekonać przedsiębiorców, że oszczędzanie energii jest nie tylko uzasadnione ekonomicznie , ale również i odpowiedzialne społecznie.

Czytaj...

Granty na projekty matematyczne

Już ponad 16 tys. uczniów i rodziców przekonało się, że matematyki można się uczyć w sposób ciekawy i przystępny. Od 2014 roku, mFundacja w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć realizuje program grantowy „mPotęga”, w którym pasjonaci matematyki mogą zdobyć fundusze na własne projekty edukacyjne.

Czytaj...

kreatywnydzieciak.pl – darmowa baza dydaktyczna z kolorowankami dla dzieci

Zapraszamy rodziców, pedagogów i nauczycieli do korzystania z nowopowstałej strony internetowej kreatywnydzieciak.pl. Strona zawiera materiały dydaktyczne w postaci kolorowanek edukacyjnych, które można bezpłatnie pobrać i wydrukować. Publikacje promują wśród dzieci wartości takie jak zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, dbałość o historię i tradycję lokalną. Kolorowanki ze strony kreatywnydzieciak.pl

 

Czytaj...

Kredyt obrotowy nieoprocentowany dla producenta rolnego

Chcemy poinformować że bank BGŻ PNB PARIBAS SA rozpoczął udzielanie kredytu obrotowego nieoprocentowanego dla producenta rolnego wprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwagi na opóźnienia powstałe w ARiMR w wypłatach dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych.

Czytaj...

Uchwała NR 58/237116
ZARZADU POWATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 10 lutego 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Powiatu Graiewskiego w sprawie określenia warunków w postepowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego zamieszkania, dla których organem prowadzqcym jest powiat grajewski.

Czytaj...

Informacja o rozpoczętych konsultacjach z mieszkańcami powiatu grajewskiego

W nawiązaniu do uchwały nr 58/237/1,6 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, informuję o trwających konsultacjach w/w projektu uchwały Rady powiatu Grajewskiego.

Czytaj...

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

 

Czytaj...

Informacja o planowanych konsultacjach z mieszkańcami powiatu grajewskiego

W nawiązaniu do uchwały nr 58/237/16 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Grajewskiego w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, informuję o planowanych konsultacjach w/w projektu uchwały Rady Powiatu Grajewskiego.

Czytaj...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, które są nastawione na rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Więcej informacji o samym programie, jego założeniach i celach znajduje się tu: http://rownacszanse.pl/o-programie.

Czytaj...

Informacja Starosty Grajewskiego

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z niżej opisanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu – Twierdzy 8, 19-110 Goniądz zezwolenia w drodze decyzji na zajęcie części niżej opisanych nieruchomości w celu wykonania obiektów infrastruktury technicznej obejmujących...

Czytaj...


Komunikat !

Pogrążeni  w głębokim  bólu  i  żałobie  po śmierci Pana Jarosława Augustowskiego - Starosty Grajewskiego, w związku z nieznanym jeszcze terminem uroczystości pogrzebowych informujemy, iż planowane  na  dzień  21 grudnia 2015 r.  w  Miejskim Domu Kultury w Grajewie,  samorządowe  spotkanie opłatkowe   nie   odbędzie  się.

 

Burmistrz Grajewa                      Wicestarosta Grajewski                     Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Latarowski                              Alicja Rutkowska                               Stanisław Kossakowski

        

              Przewodnicząca Rady Miasta
                   Halina Muryjas–Rząsa

 

                                

 

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2015 Starosty Grajewskiego z dnia 30 listopada 2015r. uprzejmie informuje się , że dzień 24 grudnia 2015r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie - w zamian za święto przypadające w sobotę , tj. za dzień 26 grudnia 2015r. (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia).

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 8 grudnia 2015

Starosta Powiatu Grajewskiego z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, 19-200 Grajewo ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości zabudowanej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego miasto Grajewo gmina Grajewo:nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, który stanowi jedną całość funkcjonalną z budynkiem znajdującym się na działce sąsiedniej

Czytaj...

Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2015

W dniu 13 października 2015 r. w budynku internatu Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami imprezy byli Starosta Grajewski oraz Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie. Uroczystość uświetnił występ artystyczny w formie sztuki teatralnej w wykonaniu nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie.

 

Czytaj...

Wsparcie programu "Książki naszych marzeń"

Czytaj...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na nieruchomośc na  ulicy Nowickiego

Czytaj...